Uchwała nr IX/75/03

Uchwała nr IX/75/03
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 29 kwietnia 2003 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2003.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109 i art. 124 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr IV/34/02 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2003, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie nr VII/59/03 z dnia 27 marca 2003 r., wprowadza się następujące zmiany:

  1. Dochody budżetu Gminy na 2003 rok wynoszą:- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwaływ tym zadania zlecone 1.492.087,00 zł- zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. 30.056.660,00 zł

  2. Wydatki budżetu Gminy na 2003 rok wynoszą:- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,a) zadania zlecone 1.492.087,00 zł- zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały,b) udzielone dotacje 2.827.153,00 zł- zgodnie z załącznikami nr 5 i 6 do uchwały,c) wydatki bieżące i majątkowe- zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały. 33.613.895,00 zł

  3. Deficyt budżetu Gminy zostanie pokryty pożyczkami z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.4. Zmienia się plan wydatków i dotacji inwestycyjnych z budżetu Gminy Mosina na rok 2003 - zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2003.

Załącznik: