Uchwała nr IX/76/03 (Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu uchwałą Nr 468/2003 z dnia 28 maja 2003 r. orzekło nieważność postanowień § 1 ust. 2, § 5 ust. 2 oraz wyrażenia "i 2" w

Uchwała nr IX/76/03
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 29 kwietnia 2003 r.

w sprawie określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za czynności inkasa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 pkt 12, art. 14 pkt 2 i 3, art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada z 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późn. zm.), art. 6 pkt 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.), art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752) w brzmieniu obowiązującym do dnia 13 lutego 2002 r., w związku z art. 4a i 4b ustawy z dnia 25 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz Inspekcji Weterynaryjnej oraz ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 129, poz. 1438, z późn. zm.) oraz art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Upoważnia się sołtysów do pobierania od podatników z terenu sołectwa podatku:
  a) od nieruchomości,
  b) od posiadania psów,
  c) rolnego,
  d) leśnego

 2. Upoważnia się sołtysów do pobierania opłat za wydawanie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt.

 3. W zakresie, o którym mowa w ust. 1 i 2, sołtys jest inkasentem w rozumieniu przepisów art. 9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.)

 4. Imienny wykaz inkasentów zawiera załącznik do uchwały.

§ 2.

W razie ustalenia, że inkasent nie może wskutek trwałej przeszkody wykonywać swoich obowiązków przez okres dłuższy niż 30 dni, Rada Miejska wyznacza jego następcę.

§ 3.

 1. Do zadań inkasenta należy:
  a) wystawianie pokwitowań na przyjmowane wpłaty gotówkowe;
  b) pobieranie odsetek za zwłokę od wpłat dokonywanych po terminie płatności, a także opłat za upomnienia po doręczeniu upomnienia podatnikowi;
  c) wpłacanie zainkasowanej gotówki na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Mosinie, w terminie 3 dni po ustawowym terminie płatności podatków;
  d) sporządzanie zbiorczych zestawień wpłat w oparciu o kopie pokwitowań z zachowaniem kolejności numeracji dowodów oraz podliczenia zestawienia.

 2. Inkasent zobowiązany jest udostępnić informacje wynikające z poboru podatku oraz wydanych świadectw miejsca pochodzenia zwierząt na każde żądanie pracownika załatwiającego sprawę w Referacie Finansowo-Budżetowym Urzędu Miejskiego w Mosinie, Skarbnika Gminy i Burmistrza.

§ 4.

Inkasent odpowiada za pobrane, a nie wpłacone w terminie należności.

§ 5.

 1. Za pobór podatku inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10% pobranych wpłat.

 2. Wynagrodzenie za wydawanie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt ustala się w wysokości 25% pobranej opłaty.

 3. Od wpłat dokonanych po terminie określonym w § 3 pkt 1 lit. c, wynagrodzenie za inkaso nie przysługuje.

§ 6.

 1. Inkasent obowiązany jest przechowywać dokumenty związane z poborem inkasa do końca roku podatkowego.

 2. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1, inkasent obowiązany jest przekazać dokumentację Referatowi Finansowo-Budżetowemu Urzędu Miejskiego w Mosinie, w terminie do dnia 10 stycznia.

§ 7.

Przepis § 1 pkt 2 i § 5 pkt 2 ma zastosowanie do dnia 31 grudnia 2003 r.

§ 8.

Tracą moc uchwały Rady Miejskiej w Mosinie: Nr XXXIX/337/01 z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za czynności inkasa, Nr XLIX/410/01 z dnia 29 listopada 2001 r. i Nr LIX/466/02 z dnia 27 czerwca 2002 r. dotyczące zmiany uchwał w sprawie określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za czynności inkasa.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie
W związku z upływem kadencji sołtysów, w marcu 2003 r. przeprowadzone zostały wybory, w wyniku których w siedmiu sołectwach zmienili się sołtysi - inkasenci.
Ustawą z dnia 7 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz Inspekcji Weterynaryjnej oraz zmianie niektórych ustaw, przedłużono działanie przepisu art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 1997 r. do końca 2003 r., dotyczącego wydawania świadectw miejsca pochodzenia zwierząt. Wobec powyższego zasadny jest zapis § 7 niniejszej uchwały.
Wobec powyższego należało dokonać zmian uchwały w sprawie określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za czynności inkasa.

Załącznik: