Uchwała nr IX/77/03

Uchwała nr IX/77/03
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 29 kwietnia 2003 r.

w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Rogalinie.

Na podstawie art. 18 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 59 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j. t. Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

  1. Z dniem 31 sierpnia 2003 r. likwiduje się publiczną Szkołę Podstawową w Rogalinie, ul. Poznańska 2, będącą gminną jednostką budżetową, zwaną dalej szkołą.
  2. Uczniom zlikwidowanej szkoły zapewnia się od 1 września 2003 r. kontynuację nauki w Szkole Podstawowej w Rogalinku, ul. Poznańska 19.

  3. Mienie zlikwidowanej szkoły przejmuje Szkoła Podstawowa w Rogalinku oraz Gimnazjum w Rogalinie z przeznaczeniem na cele oświatowe.

  4. Dokumentację zlikwidowanej szkoły przekazuje się Gminie Mosina, a dokumentację przebiegu nauczania Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

§ 2.

Obwód zlikwidowanej szkoły przejmuje Szkoła Podstawowa w Rogalinku, ul. Poznańska 19.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina, dyrektorom Szkół Podstawowych w Rogalinie i Rogalinku oraz dyrektorowi Gimnazjum w Rogalinie.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Mosinie, Szkół Podstawowych w Rogalinie i Rogalinku oraz w "Merkuriuszu Mosińskim".

UZASADNIENIE
Proponowana uchwała pozostaje w związku z wnioskami rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Rogalinku i Rogalinie o utworzenie od nowego roku szkolnego 2003/2004 gimnazjum na tzw. "Zawarciu" dla uczniów obwodu obydwu szkół, tj. Rogalinka, Sasinowa, Rogalina, Radzewic, Świątnik i Mieczewa.
Przewiduje się, że do utworzonego od 1 lipca 2003 r. Gimnazjum w Rogalinie uczęszczać będą uczniowie obecnych VI klas z SP Rogalin i SP Rogalinek - łącznie 64 uczniów.
Od 1 września 2003 r. Szkoła Podstawowa w Rogalinku będzie szkołą podstawową dla całego obwodu na tzw. "Zawarciu", tj. dotychczasowych obwodów SP Rogalin i SP Rogalinek. Taki sam obwód szkolny będzie miało tworzone Gimnazjum w Rogalinie.
Powyższe rozwiązanie popierają oprócz rodziców uczniów, dyrektorzy obydwu szkół, przy pełnej akceptacji st. wizytatora Kuratorium Oświaty w Poznaniu.
Również Wielkopolski Kurator Oświaty pozytywnie zaopiniował wniosek o likwidację Szkoły Podstawowej w Rogalinie z jednoczesnym powołaniem w tym budynku Gimnazjum w Rogalinie.