Uchwała nr IX/78/03

Uchwała nr IX/78/03
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 29 kwietnia 2003 r.

w sprawie założenia publicznego Gimnazjum w Rogalinie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 58 ust. 1, 2, 6 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j. t. Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zakłada się z dniem 1 lipca 2003 r. Gimnazjum w Rogalinie, ul. Poznańska 2, zwane dalej szkołą, będące gminną jednostką budżetową.

§ 2.

Do obwodu szkoły należą miejscowości: Rogalin, Świątniki, Mieczewo, Radzewice, Rogalinek i Sasinowo.

§ 3.

Uczniowie z obwodu wyszczególnionego w § 2, którzy w roku szkolnym 2002/2003 uczęszczają do Gimnazjum w Mosinie, będą kontynuować naukę w tej szkole aż do ukończenia gimnazjum.

§ 4.

Organizację szkoły określa statut.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina oraz dyrektorom Gimnazjów w Mosinie i Rogalinie.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 7.

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz w "Merkuriuszu Mosińskim".

UZASADNIENIE
Proponowana uchwała powstaje w związku z wnioskami rodziców uczniów Szkół Podstawowych w Rogalinie i Rogalinku o utworzenie od nowego roku szkolnego 2003/2004 gimnazjum na tzw. "Zawarciu", dla uczniów obwodu obydwu szkół, tj. Rogalinka, Sasinowa, Rogalina, Radzewic, Świątnik i Mieczewa.
Przewiduje się, że do utworzonego od 1 lipca 2003 r. Gimnazjum w Rogalinie uczęszczać będą uczniowie obecnych klas VI z SP Rogalin i SP Rogalinek - łącznie 64 uczniów.
Docelowo, w roku szkolnym 2005/2006 do Gimnazjum w Rogalinie uczęszczać będą trzy pełne roczniki - łącznie 156 uczniów.
Utworzenie Gimnazjum w Rogalinie popierają oprócz rodziców uczniów dyrektorzy i rady pedagogiczne obydwu szkół.
Również Wielkopolski Kurator Oświaty pozytywnie zaopiniował wniosek o utworzenie Gimnazjum w Rogalinie.