Uchwała nr IX/79/03

Uchwała nr IX/79/03
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 29 kwietnia 2003 r.

w sprawie ustalenia obwodu Szkoły Podstawowej w Rogalinku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j . t. Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Z dniem 1 września 2003 r. ustala się nowy obwód Szkoły Podstawowej w Rogalinku, ul. Poznańska 19.

§ 2.

Obwód Szkoły Podstawowej w Rogalinku obejmuje następujące miejscowości: Rogalin, Świątniki, Mieczewo, Radzewice, Rogalinek i Sasinowo.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina oraz Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Rogalinku.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Mosinie, Szkół Podstawowych w Rogalinie i Rogalinku oraz w "Merkuriuszu Mosińskim".

UZASADNIENIE
W związku z uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie dotyczącymi likwidacji Szkoły Podstawowej w Rogalinie i utworzenia Gimnazjum w Rogalinie, uległ zmianie obwód Szkoły Podstawowej w Rogalinku.
Od 1 września 2003 r. obwód Szkoły Podstawowej w Rogalinku obejmuje wsie: Rogalin, Świątniki, Mieczewo, Radzewice, Rogalinek i Sasinowo.