Uchwała nr IX/80/03

Uchwała nr IX/80/03
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 29 kwietnia 2003 r.

w sprawie ustalenia obwodu Gimnazjum w Mosinie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j. t. Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Z dniem 1 września 2003 r. ustala się obwód Gimnazjum w Mosinie.

§ 2.

Obwód Gimnazjum w Mosinie obejmuje miasto Mosina oraz miejscowości: Krosno, Krosinko, Dymaczewo Nowe, Dymaczewo Stare, Sowiniec, Krajkowo, Sowinki, Baranówko, Baranowo, Żabinko, Ludwikowo i Jeziory.

§ 3.

Uczniowie spoza obwodu wyszczególnionego w § 2, którzy w roku szkolnym 2002/2003 uczęszczają do Gimnazjum w Mosinie, będą kontynuować naukę w tej szkole aż do ukończenia gimnazjum.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina oraz Dyrektorowi Gimnazjum w Mosinie.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 6.

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz w "Merkuriuszu Mosińskim".

UZASADNIENIE
W związku z powołaniem samodzielnych gimnazjów w Pecnej, Daszewicach i Rogalinie zmienił się obwód Gimnazjum w Mosinie.
Zgodnie z założeniem powołania Gimnazjum w Rogalinie, absolwenci z obwodu szkół SP Rogalin i SP Rogalinek, którzy rozpoczęli naukę w Gimnazjum w Mosinie, będą ją kontynuować do czasu ukończenia gimnazjum.
Dotyczy to obecnych uczniów Gimnazjum w Mosinie z klas I - szych i II - gich z tzw. "Zawarcia".