Uchwała nr IX/81/03

Uchwała nr IX/81/03
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 29 kwietnia 2003 r.

w sprawie utraty mocy uchwały dotyczącej likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mosinie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 4, art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j. t. Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Z dniem 1 września 2003 r. wstrzymuje się proces likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mosinie.

§ 2.

Począwszy od 1 września 2003 r. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mosinie prowadzić będzie ponownie nabór do klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych.

§ 3.

Obwód Szkoły Podstawowej Nr 2 obejmuje następujące ulice w Mosinie: Agrestowa, Brzoskwiniowa, Brzozowa, Cypriana Kamila Norwida, Czarnieckiego, Czereśniowa, Czwartaków, Dembowskiego, Farbiarska, Gałczyńskiego, Gruszkowa, Jabłkowa, Jagodowa, Jana Brzechwy, Janiny Porazińskiej, Jasna, Juliana Tuwima, Klonowa, Kolejowa - od Sowinieckiej do Dworcowej, Krosińska, Kwiatowa, Leopolda Staffa, Leśmiana, Łąkowa, Marcinkowskiego, Marii Dąbrowskiej, Morelowa, Nowa, Obrzańska, Piaskowa, Podgórna, Porzeczkowa, Poziomkowa, Ptasia, Skrajna, Słoneczna, Sosnowa, Sowiniecka, Sowińskiego, Szpakowa, Śliwkowa, Śremska nr 16-79, Targowa, Topolowa, Wiatrowa, Wiosny Ludów, Wiśniowa, Wrzosowa, Wybickiego, Zofii Nałkowskiej i Żeromskiego.

§ 4.

Uczniowie z obwodu wyszczególnionego w § 3, którzy w roku szkolnym 2002/2003 uczęszczają do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mosinie, będą kontynuować naukę w tej szkole aż do ukończenia szkoły podstawowej.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr VIII/94/99 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 10 marca 1999 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mosinie.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina oraz Dyrektorom Szkół Podstawowych Nr 1 i Nr 2 w Mosinie.

§ 7.

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz w "Merkuriuszu Mosińskim".

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

UZASADNIENIE
Proponowana uchwała jest spełnieniem oczekiwań i realizacją postulatów rodziców uczniów, aby skrócić dzieciom drogę do szkoły podstawowej, co wpłynie wydatnie na bezpieczeństwo uczniów.
Funkcjonowanie na terenie rozległego miasta tylko jednej szkoły podstawowej (SP Nr 1), znacznie wydłuża i utrudnia uczęszczanie do szkoły uczniom z bardziej odległych części miasta.
Anulowanie uchwały Nr VIII/94/99 Rady Miejskiej w Mosinie z 10 marca 1999 r., oznacza reaktywowanie funkcjonowania SP Nr 2 w Mosinie, docelowo jako drugiej pełnowymiarowej szkoły podstawowej z naborem uczniów do klas I -szych i oddziałów przedszkolnych ("zerówek") od 1 września 2003 r. Oznacza to, że w roku szkolnym 2003/2004 do SP Nr 2 w Mosinie uczęszczać będą uczniowie klas VI-tych oraz klas I-szych i oddziałów przedszkolnych.