Uchwała nr IX/82/03

Uchwała nr IX/82/03
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 29 kwietnia 2003 r.

w sprawie ustalenia obwodu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mosinie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j. t. Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Z dniem 1 września 2003 r. ustala się nowy obwód Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mosinie.

§ 2.

Obwód Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mosinie obejmuje następujące ulice w Mosinie: 25 Stycznia, Akacjowa, Budzyńska, Bukowa, Chodkiewicza, Chopina, Cisowa, Czajkowskiego, Czarnokurz, Dębowa, Długa, Dworcowa, Fiedlera, Garbarska, Grabowa, Jarzynowa, Jaworowa, Jesionowa, Jeziorna, Jodłowa, Juliana Ursyna Niemcewicza, Kalinowa, Kanałowa, Kasprowicza, Kasztanowa, Kilińskiego, Kolejowa - od ul. Dworcowej do Leszczyńskiej, Kołłątaja, Konopnickiej, Kopernika, Kościelna, Kościuszki, Krańcowa, Krotowskiego, Krótka, Leszczyńska - do Akacjowej, Leśna, Łazienna, Mickiewicza, Mocka, Modrzewiowa, Mokra, Moniuszki, Mostowa, Niezłomnych, Nizinna, Nowowiejskiego, Olchowa, Orzeszkowej, Paderewskiego, Plac 20 Października, Platanowa, Poniatowskiego, Powstańców Wielkopolskich, Poznańska, Pożegowska, Prusa, Reja, Reymonta, Rzeczna, Rzeczypospolitej Mosińskiej, Sienkiewicza, Skryta, Skrzynecka, Słowackiego, Spokojna, Strzałowa, Strzelecka, Studzienna, Szkolna, Szosa Poznańska, Szyszkowa, Śremska nr 1-15 i 80-87, Świerkowa, Torowa, Tylna, Wawrzyniaka, Wąska, Wiejska, Wieniawskiego, Wierzbowa, Wodna, Wysoka i Zieleniec oraz miejscowości: Żabinko, Jeziory, Sowiniec, Krajkowo, Sowinki, Baranówko i Baranowo.

§ 3.

Uczniowie spoza obwodu wyszczególnionego w § 2, którzy w roku szkolnym 2002/2003 uczęszczają do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Mosinie, będą kontynuować naukę w tej szkole aż do ukończenia szkoły podstawowej.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina oraz Dyrektorom Szkół Podstawowych Nr 1 i Nr 2 w Mosinie.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 6.

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz w "Merkuriuszu Mosińskim".

UZASADNIENIE
W związku z anulowaniem uchwały Nr VIII/94/99 z dnia 10 marca 1999 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mosinie, szkoła ta od 1 września 2003 r. prowadzić będzie nabór do klas I -szych i oddziałów przedszkolnych (zerowych).
W związku z tym, konieczne jest ustalenie nowych obwodów obydwu funkcjonujących na terenie Mosiny szkół podstawowych, tj. SP Nr 1 i SP Nr 2