Uchwała nr IX/83/03

Uchwała nr IX/83/03
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 29 kwietnia 2003 r.

w sprawie założenia Zespołu Szkół w Mosinie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm.), art. 5 ust. 2 pkt 1 i art. 58 ust. 1, 2, 6 i 7 oraz art. 62 ust. 1-4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j. t. Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) oraz art.18 ust. 3 pkt 2, ust. 4 i 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Tworzy się z dniem 1 lipca 2003 r. Zespół Szkół w Mosinie przy ul. Sowinieckiej 75, będący gminną jednostką budżetową, w wyniku połączenia:

  1. Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mosinie

  2. Gimnazjum w Mosinie, 
    które zachowują swoje obwody.

§ 2.

Organizację Zespołu Szkół określa Statut.

§ 3.

Mienie Zespołu Szkół w Mosinie stanowi dotychczasowe mienie łączonych szkół.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 6.

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz w "Merkuriuszu Mosińskim".

UZASADNIENIE
W związku z reaktywowaniem funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mosinie jako pełnowymiarowej (6-cio letniej) szkoły podstawowej, mieszczącej się w tym samym budynku szkolnym co Gimnazjum w Mosinie, tworzy się Zespół Szkół składający się ze:
- Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mosinie,
- Gimnazjum w Mosinie.
Powołanie Zespołu Szkół umożliwi wprowadzenie korzystnych zmian organizacyjnych w zarządzaniu obydwoma placówkami oświatowymi.
Utworzenie Zespołu Szkół w Mosinie pozytywnie zaopiniowały Rady Pedagogiczne obydwu łączonych szkół oraz Wielkopolski Kurator Oświaty.