Uchwała nr XIV/119/03

Uchwała nr XIV/119/03
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 2 października 2003 r.
 
w sprawie ustalenia innych zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej realizowanych ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.
 
 
Na podstawie art. 406 pkt 12 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 10 i 18 ustawy o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Przeznacza się środki GFOŚiGW na następujące inne, oprócz ustawowych, zadania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju:
-    sprawy z zakresu kultury fizycznej i turystyki, w tym na urządzanie terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;
-    promocji gminy - propagowanie ekoturystyki.
 
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.
 
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
  
UZASADNIENIE
 
Rozszerzenie zadań, które mogą być finansowane z GFOŚiGW pozwoli przeznaczyć środki finansowe tego funduszu na inne zadania własne gminy, służące ochronie środowiska  i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju.