Uchwała nr XIV/115/03

Uchwała nr XIV/115/03
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 2 października 2003 r.
 
w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego
"Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT".
 
 
Na podstawie art. 64 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Gmina Mosina tworzy wraz z Gminami:
-    Brodnica,
-    Czempiń,
-    Dolsk,
-    Grodzisk Wielkopolski,
-    Kościan,
-    Miasto Kościan,
-    Miasto Luboń,
-    Miasto Puszczykowo,
-    Stęszew,
-    Śrem,
Związek Międzygminny pod nazwą "Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT" z siedzibą w Czempiniu, zwany dalej "Związkiem".
 
 
§ 2.
 
Celem działania Związku jest wspólne wykonywanie zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków niezbędnych do utrzymania czystości i porządku na terenach gmin tworzących Związek, w dziedzinie gospodarki odpadami.
 
 
§ 3.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.
 
 
§ 4.
 
Uchyla się uchwałę nr VII/66/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów".
 
 
§ 5.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
 
Dla realizacji zadań własnych gminy, z inicjatywy Gminy Czempiń powstała idea stworzenia Związku Międzygminnego, którego celem będzie wspólne wykonywanie zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków niezbędnych do utrzymania czystości i porządku na terenach gmin tworzących Związek, w dziedzinie gospodarki odpadami. W dniu 4 marca 2003 r. podpisano porozumienie intencyjne w sprawie utworzenia Związku. Sygnatariuszami porozumienia są gminy: Brodnica, Czempiń, Dolsk, Grodzisk Wielkopolski, Kościan, Miasto Kościan, Miasto Luboń, Mosina, Miasto Puszczykowo, Stęszew. W późniejszym terminie do tego porozumienia przystąpiła Gmina Śrem.
Stworzenie nowoczesnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, z uwagi na koszty jest możliwe jedynie możliwe jedynie przy współudziale wielu gmin. Z tego powodu powstanie Związku uznaje się za uzasadnione.
Dla zarejestrowania Związku Międzygminnego konieczne jest przedstawienie organowi prowadzącemu rejestr kompletu uchwał właściwych rad gmin o utworzeniu Związku. W celu sprawnego i szybkiego przebiegu procesu rejestracji, rady gmin powinny przyjąć uchwały tej samej treści, stąd konieczność uchylenia uchwały nr VII/66/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego "Centrum Zagospodarowania Odpadów".
"Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT" jest jedną z instalacji przewidzianych do realizacji w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego.