Uchwała nr XIV/117/03

Uchwała nr XIV/117/03
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 2 października 2003 r.
 
w sprawie przyjęcia koncepcji urbanistycznej przebiegu ścieżek rowerowych na terenie Gminy Mosina wraz z założeniami programowo-przestrzennymi.
 
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, 10 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8  marca  1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Przyjmuje się koncepcję urbanistyczną przebiegu ścieżek rowerowych na terenie Gminy Mosina wraz z założeniami programowo-przestrzennymi w formie opisowej. Integralną częścią opracowania są następujące mapy:
-    organizacja ruchu rowerowego na terenie miasta Mosina, skala 1:10 000;
-    Mosina - planowane trasy rowerowe, skala 1:25 000;
-    Mosina - planowane trasy rowerowe na tle wybranych form ochrony przyrody - synteza, skala 1:25 000.
 
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.
 
 
§ 3.
 
Uchwała podlega opublikowaniu w "Merkuriuszu Mosińskim" oraz ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
 
§ 4.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  
 
U Z A S A D N I E N I E
 
W obecnym czasie turystyka staje się ważnym elementem rozwoju społeczno-gospodarczego i kulturalnego. Dochody z turystyki mogą stanowić znaczną część budżetu gminy oraz jej mieszkańców. Ze względu na swoje położenie w sąsiedztwie rzeki Warty, w otoczeniu zwartych kompleksów leśnych, interesujący krajobraz oraz obiekty muzealne tereny Gminy Mosina są atrakcyjne turystycznie. W związku z powyższym pojawiła się potrzeba wytyczenia szlaków i ścieżek rowerowych, które uwzględniałyby bezpieczne podróżowanie rowerzysty, zachowałyby czyste otaczające środowisko oraz mogłyby zaprowadzić w miejsca o szczególnym charakterze kulturalnym i przyrodniczym.