Uchwała nr XIV/121/03

Uchwała nr XIV/121/03
Rady Miejskiej w Mosinie
 z dnia 2 października 2003 r.
 
w sprawie przeprowadzenia referendum odnośnie przejęcia przez Gminę Mosina obowiązków w zakresie pozbywania się odpadów komunalnych.
 
 
            Na podstawie art. 2, 3, 4, 9, 10 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. Nr 88, poz. 985 z późn. zm.) oraz art. 6a i 6b w związku z art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
1.    Postanawia  się przeprowadzić na terenie Gminy Mosina referendum w sprawie przejęcia od właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, samoistnych posiadaczy, posiadaczy zależnych, zarządców, posiadaczy bez tytułu prawnego, zwanych dalej w treści uchwały "właścicielami", nieruchomości położonych na terenie Gminy Mosina, obowiązków w zakresie pozbywania się odpadów komunalnych powstałych w związku z realizacją potrzeb bytowych mieszkańców oraz ustalenia opłaty ponoszonej za wykonywanie przyjętych obowiązków.
2.    Zasady przejęcia obowiązków i ustalenia opłaty, o których mowa w ust.1:
1)    Gmina Mosina przejmie od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Mosina wykonywanie obowiązków w zakresie pozbywania się odpadów komunalnych powstałych na terenie przedmiotowych nieruchomości z dniem 1 stycznia 2004 r.
2)    Pozbywanie odpadów komunalnych będzie odbywać się na zasadach szczegółowo ustalonych w uchwale o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Mosina.
3)    Przejmując obowiązki, o których mowa w pkt 1, Rada Miejska w drodze uchwały ustali zryczałtowaną opłatę za okresowe pozbywanie się określonej ilości odpadów komunalnych, którą ponosić będą właściciele nieruchomości. Wysokość opłaty ustalana będzie na podstawie faktycznych kosztów ponoszonych przez gminę z tytułu zorganizowania i funkcjonowania systemu pozbywania się odpadów komunalnych.
4)    Opłata, o której mowa w pkt 3 uiszczana będzie w czterech ratach, na podstawie nakazu płatniczego wystawionego przez Burmistrza Gminy Mosina, w terminach wpłat właściwych dla rat podatku od nieruchomości, przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Mosinie albo osobiście w punkcie kasowym GBS, mieszczącym się w Urzędzie Miejskim w Mosinie.
5)    Opłaty nieuiszczone w wyznaczonym terminie podlegają przymusowemu ściągnięciu           
             w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 
 
§ 2.
 
Głosujący w referendum odpowiada na pytanie:
"Czy jest Pan/Pani za przejęciem z dniem 1 stycznia 2004 r. przez Gminę Mosina obowiązków w zakresie pozbywania się odpadów komunalnych oraz ustaleniem z tego tytułu  zryczałtowanej opłaty dla właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Mosina".
 
 
§ 3.
 
Referendum zostanie przeprowadzone w dniu wolnym od pracy w okresie między 30 a 40 dniem od dnia opublikowania uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
§ 4.
 
Głosowanie w referendum przeprowadza się na kartach do głosowania według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 
 
§ 5.
 
Czynności związane z przeprowadzeniem referendum będą wykonywane zgodnie z kalendarzem, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
 
 
§ 6.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.
 
 
§ 7.
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
  
 
U Z A S A D N I E N I E
 
Gmina Mosina ze względu na swoje położenie może poszczycić się pięknymi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi. Tereny naszej gminy są miejscem wypoczynku dla rzeszy turystów pragnących odpocząć na "łonie natury".
Turystyka staje się "gałęzią gospodarki", która może przynosić lokalnym społecznościom określone korzyści finansowe.
Niestety, z roku na rok pogarsza się stan naszych lasów, łąk, jezior i rzek. Związane to jest z masowym pozostawianiem odpadów komunalnych w miejscach do tego nie przewidzianych.
Ponadto wielu mieszkańców w swoich piecach spala wszystko, zatruwając tym samym świadomie powietrze, którym oddychamy.
Poszukując optymalnego rozwiązania tych problemów zwracamy się z propozycją do mieszkańców związaną z wprowadzeniem w drodze referendum zryczałtowanej opłaty za okresowe pozbywanie się określonej ilości odpadów komunalnych. Jest to skuteczne rozwiązanie problemu "dzikich" wysypisk śmieci.
 
 
                                                                      
                                                                       Załącznik nr 1
                                                                                              do uchwały nr XIV/121/03
                                                                                              Rady Miejskiej w Mosinie
                                                                                              z dnia 2 października 2003 r.
 
 
KARTA
do głosowania w referendum lokalnym
zarządzonym przez Radę Miejską w Mosinie
na dzień    2003r.
 
 
"Czy jest Pan/Pani za przejęciem z dniem 1 stycznia 2004 r. przez Gminę Mosina obowiązków w zakresie pozbywania się odpadów komunalnych oraz ustaleniem z tego tytułu zryczałtowanej opłaty dla właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Mosina?"
                  
                  TAK
 
  
                  NIE
 
 
 
 
Pouczenie o sposobie głosowania:
1.    oddanie głosu następuje poprzez postawienie znaku "x" w kratce obok odpowiedzi "tak" lub "nie"
2.    za nieważne uznaje się głosy , gdy postawiono znak "x" w więcej niż jednej kratce lub nie umieszczono znaku "x" w żadnej kratce.
 
 
 
Pieczęć Obwodowej                                                                                           Pieczęć Rady
Komisji Wyborczej                                                                                         Miejskiej w Mosinie
 
 
 
 
Załącznik nr 2
do Uchwały nr XIV/121/03
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 2 października 2003 r.
 
 
 
KALENDARZ  CZYNNOŚCI  ZWIĄZANYCH Z PRZEPROWADZENIEM REFERENDUM
 
 
Dzień, w którym upływa termin wykonania czynności
Treść czynności
Z dniem podjęcia uchwały przez Radę Miejską i ulega zakończeniu  na 24 godziny przed dniem referendum
Kampania referendalna służąca wyjaśnieniu istoty problemu rozstrzyganego w referendum
Najpóźniej na 25 dni przed dniem referendum
Powołanie przez Radę Miejską w Mosinie Gminnej Komisji do spraw referendum
 
Najpóźniej na 21 dni przed dniem referendum
Podanie do wiadomości mieszkańców przez rozplakatowanie obwieszczeń, Uchwały Gminnej Komisji ds. referendum o powołaniu komisji obwodowych i ich składów
 
14 dni przed datą referendum
 
Wyłożenie do publicznego wglądu spisów mieszkańców uprawnionych do głosowania
 
Przeddzień referendum
Przesłanie przewodniczącym komisji obwodowych spisów mieszkańców uprawnionych do głosowania