Uchwała nr XV/125/03

Uchwała nr XV/125/03
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 23 października 2003 r.
 
w sprawie Statutu Zespołu Szkół w Mosinie.
 
 
Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 i art. 58 ust. 6, art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j. t. Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z  późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Zespołowi Szkół w Mosinie nadaje się pierwszy Statut, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.
 
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 
 
UZASADNIENIE
 
            Rada Miejska w Mosinie w dniu 29 kwietnia 2003 r. podjęła uchwałę o utworzeniu Zespołu Szkół w Mosinie.
Zgodnie z art. 58 ust. 6 ustawy o systemie oświaty, pierwszy statut nowo tworzonej placówce nadaje organ założycielski, w tym przypadku Rada Miejska w Mosinie.
 
                                                                                                         
                                                                                              Załącznik
                                                                                              do uchwały nr XV/125/03
                                                                                              Rady Miejskiej w Mosinie
                                                                                              z dnia 23 października 2003 r.
 
 
 
STATUT
ZESPOŁU SZKÓŁ
w Mosinie
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
GIMNAZJUM
IM. JAKUBA KRAUTHOFERA-KROTOWSKIEGO
W MOSINIE
 
 
Spis treści
 
                          Spis treści .................................................................................................  3
Rozdział I           Postanowienia ogólne ..............................................................................  4
Rozdział II          Organy Zespołu Szkół .............................................................................  7
Rozdział III         Organizacja Zespołu Szkół ......................................................................  10
Rozdział IV        Kryteria oceny osiągnięć ucznia .............................................................  14
Rozdział V          Prawa i obowiązki ucznia .........................................................................  15
Rozdział VI        Pracownicy pedagogiczni, administracja i obsługa .................................  17
Rozdział VII     Współdziałanie organów Zespołu Szkół i zasady rozwiązywania                           sporów................................................................................................................................... 20
Rozdział VIII      Postanowienia końcowe ...........................................................................  21
 
Podstawami prawnymi niniejszego statutu są:
-    ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.),
-    rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.),
-    uchwała nr IX/83/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie założenia Zespołu Szkół w Mosinie.
 
 
ROZDZIAŁ I
 
Postanowienia ogólne
 
§ 1.
 
Zespół Szkół w Mosinie tworzą szkoły publiczne w rozumieniu ustawy - szkoła podstawowa i gimnazjum.
 
 
§ 2.
 
Nazwa Zespołu Szkół brzmi:
Zespół Szkół w Mosinie
                                        Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mosinie
                               Gimnazjum im. Jakuba Krauthofera-Krotowskiego
                                                           w Mosinie
 
 
§ 3.
 
Siedzibą Zespołu Szkół w Mosinie jest miasto Mosina, ul. Sowiniecka 75, 62-050 Mosina, powiat poznański, woj. wielkopolskie.
 
 
§ 4.
 
1.    Organem prowadzącym Zespół Szkół w Mosinie jest Gmina Mosina.
2.    Nadzór pedagogiczny sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty.
 
 
§ 5.
 
Na pieczęciach używana jest nazwa:
1)    Zespół Szkół w Mosinie
      ul. Sowiniecka 75
      62-050 Mosina, tel./fax 8-136-717
      NIP 777-27-16-305 REGON 634492908
 
2)   Zespół Szkół w Mosinie
      Szkoła Podstawowa Nr 2
       ul. Sowiniecka 75
       62-050 Mosina, tel./fax 8-136-717
       NIP 777-27-16-305
 
3)     Zespół Szkół w Mosinie
       Gimnazjum im. Jakuba Krauthofera-Krotowskiego
       ul. Sowiniecka 75
       62-050 Mosina, tel./fax 8-136-717
         NIP 777-27-16-303
 
 
§ 6.
 
Dokumentację prowadzi się według obowiązujących przepisów.
 
 
§ 7.
 
Cykl kształcenia w Zespole Szkół w Mosinie trwa:
1)    w szkole podstawowej - 6 lat,
2)    w gimnazjum - 3 lata.
 
 
Przepisy definiujące
 
§ 8.
 
Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
1)    Zespole Szkół - należy przez to rozumieć Zespół Szkół w Mosinie;
2)    Szkole Podstawowej - należy przez to rozumieć Zespół Szkół w Mosinie - Szkoła Podstawowa Nr 2;
3)    Gimnazjum - należy przez to rozumieć Zespół Szkół w Mosinie - Gimnazjum im. Jakuba Krauthofera-Krotowskiego;
4)    Statucie - należy przez to rozumieć Statut Zespołu Szkół w Mosinie;
5)    Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej Zespołu Szkół, Radzie Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 2, Radzie Pedagogicznej Gimnazjum, Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 2, Radzie Rodziców Gimnazjum, Samorządzie Uczniowskim Szkoły Podstawowej Nr 2, Samorządzie Uczniowskim Gimnazjum - należy przez to rozumieć organa działające w Zespole Szkół w Mosinie;
6)    uczniach i rodzicach - należy przez to rozumieć uczniów Zespołu Szkół w Mosinie oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów;
7)    wychowawcy - należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w Zespole Szkół w Mosinie;
8)    organie prowadzącym Zespół Szkół w Mosinie - należy przez to rozumieć Gminę Mosina;
9)    organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem Szkół w Mosinie - należy przez to rozumieć Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.
 
 
 
Cele i zadania szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół
 
§ 9.
 
1.    Zespół Szkół realizuje zadania i cele określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w szczególności:
1)    umożliwia uczniom poszczególnych szkół zdobycie wiedzy i umiejętności określonych w podstawach programowych, niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły;
2)    rozwija wśród uczniów poczucie odpowiedzialności i poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultury Europy i świata;
3)    zapewnia uczniom warunki do ich rozwoju;
4)    sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb poprzez:
a)    organizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
b)   organizację różnych form opieki i pomocy uczniom dotkniętym losowo;
c)    organizowanie zajęć świetlicowych;
d)   organizowanie dożywiania dzieci;
e)    przyznawanie zapomóg pieniężnych i rzeczowych;
f)    prowadzenie zajęć logopedycznych, korekcyjnych, wyrównawczych na podstawie diagnozy właściwego lekarza bądź Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
5)    kształtuje środowisko wychowawcze, sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie o systemie oświaty, stosownie do warunków Zespołu Szkół i wieku uczniów poprzez:
a)    zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów Zespołu Szkół;
b)   systematyczne monitorowanie i diagnozowanie zachowań uczniów;
c)    realizację programu wychowawczego i profilaktycznego Zespołu Szkół;
6)    stwarza warunki przygotowujące uczniów do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady tolerancji i sprawiedliwości;
7)    odpowiada za zdrowie uczniów;
8)    umożliwia uczniom gimnazjum dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia.
2.    Wynikające z wyżej wymienionych celów zadania realizuje się w następujący sposób:
1)    zdobywanie wiedzy i umiejętności umożliwia się poprzez zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w formie lekcji, zajęć pozalekcyjnych, wycieczek dydaktycznych i krajoznawczo-turystycznych;
2)    dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów poprzez:
a)    korelację wiedzy międzyprzedmiotowej;
b)   pracę z uczniem zdolnym (olimpiady, zawody, koła zainteresowań);
c)    pracę z uczniem mającym trudności w nauce;
3)    upowszechnianie wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska.
3.    Zespół Szkół wykonuje zadania opiekuńcze w stosunku do powierzonych mu uczniów, odpowiednio do ich wieku, z uwzględnieniem przepisów BHP w następujący sposób:
1)    opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole oraz podczas zajęć nadobowiązkowych i pozalekcyjnych sprawuje prowadzący je nauczyciel;
2)    podczas zajęć poza terenem szkoły, w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę, opiekę nad uczniami sprawują wyznaczeni nauczyciele;
3)    w czasie przerw międzylekcyjnych nad bezpieczeństwem uczniów czuwają nauczyciele dyżurni, zgodnie z tygodniowym planem dyżurów;
4)    uczniom rozpoczynającym później i kończącym wcześniej naukę, Zespół Szkół stwarza warunki i opiekę pozwalające na odpoczynek i przygotowanie się do lekcji;
5)    Dyrektor Zespołu Szkół powierza każdy oddział szkolny opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli - wychowawcy klasy;
6)    opiekę nad uczniami w trakcie dowozu z miejsca zamieszkania do szkoły i odwozu ze szkoły sprawują osoby wyznaczone przez organ prowadzący.
 
 
ROZDZIAŁ II
 
Organy Zespołu Szkół
 
§ 10.
 
Organami Zespołu Szkół są:
1)    Dyrektor Zespołu Szkół,
2)    Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół,
3)    Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół,
4)    Rada Rodziców Zespołu Szkół.
 
 
Dyrektor Zespołu Szkół
 
§ 11.
 
1.    Dyrektor kieruje działalnością Zespołu Szkół oraz reprezentuje go na zewnątrz, jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników Zespołu Szkół.
2.    Dyrektor Zespołu Szkół jest organizatorem życia szkoły, a w szczególności:
1)    sprawuje nadzór pedagogiczny nad działaniem nauczycieli i wychowawców;
2)    sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psycho-fizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
3)    odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu w szkole podstawowej i egzaminów gimnazjalnych;
4)    dokonuje oceny pracy nauczycieli;
5)    zatwierdza plan rozwoju zawodowego nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy;
6)    wyznacza opiekunów stażu dla nauczycieli stażystów i kontraktowych;
7)    ustala ocenę dorobku zawodowego za okres stażu;
8)    powołuje komisję kwalifikacyjną oceniającą przebieg stażu nauczyciela ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego;
9)    nadaje stopień nauczyciela kontraktowego;
10)  przewodniczy Radom Pedagogicznym, realizuje ich uchwały zgodnie z zapisami prawa oświatowego, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;
11)  wstrzymuje uchwały Rad Pedagogicznych niezgodne z prawem, przekazuje do organu nadzorującego celem rozstrzygnięcia;
12)  opracowuje arkusz organizacji Zespołu Szkół;
13)  zatwierdza szkolny zestaw programów nauczania;
14)  zgodnie z przepisami zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz pracowników nie będących nauczycielami;
15)  powierza stanowisko wicedyrektora, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół oraz odwołuje z niego;
16)  przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom Zespołu Szkół; 
17)  występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Zespołu Szkół;
18)  dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Zespołu Szkół;
19)  może organizować administracyjną, finansową, gospodarczą obsługę Zespołu Szkół;
20)  kontroluje i wydaje decyzje administracyjne w związku z realizacją obowiązku szkolnego zgodnie z obowiązującymi przepisami;
21)  współpracuje z organami Zespołu Szkół;
22)  współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;
23)  zgodnie z obowiązującym prawem podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć;
24)  jest odpowiedzialny za:
a)    właściwe prowadzenie dokumentacji;
b)   przestrzeganie Statutu Zespołu Szkół;
c)    realizację ustaleń dotyczących problematyki oświaty w gminie;
d)   współpracę z organem prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny;
25)  realizuje pozostałe zadania wynikające z obowiązujących przepisów prawnych.
 
 
Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół
 
§ 12.
 
1.    W Zespole Szkół działają następujące Rady Pedagogiczne:
1)    Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej Nr 2,
2)    Rada Pedagogiczna Gimnazjum,
3)    Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół.
2.    W skład Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół.
3.    Rady Pedagogiczne Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum zachowują swoją odrębność.
4.    W zebraniach Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół.
5.    Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół ustala regulamin swojej działalności.
6.    Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół należy:
1)    zatwierdzenie planu pracy,
2)    podejmowanie uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
3)    ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
4)    uchwalenie i nowelizowanie Statutu Zespołu Szkół,
5)    uchwalenie programu wychowawczego i profilaktycznego.
7.    Do kompetencji stanowiących Rad Pedagogicznych Szkoły Podstawowej i Gimnazjum należy:
1)    zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
2)    ustalenie i nowelizowanie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.
8.    Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół opiniuje:
1)    organizację pracy Zespołu Szkół, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
2)    projekt planu finansowego Zespołu Szkół;
3)    wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
4)    propozycje Dyrektora w sprawach przydziału stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego i dodatkowych płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
5)    powierzenie stanowiska wicedyrektora;
6)    przedłużenie powierzenia stanowiska dotychczasowemu Dyrektorowi.
9.    Każda z Rad Pedagogicznych prowadzi własny protokolarz.
10.    Rady Pedagogiczne Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum delegują swoich przedstawicieli do prac w innych organach.
 
 
Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół
 
§ 13.
 
1.    Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół stanowią:
1)    Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej Nr 2,
2)    Samorząd Uczniowski Gimnazjum.
2.    Każdy z samorządów jest organem kolegialnym reprezentującym wszystkich uczniów danej szkoły i działa w oparciu o regulamin zgodny z ustawą o systemie oświaty i Statutem Zespołu Szkół.
3.    Samorząd reprezentuje interesy uczniów w zakresie:
1)    oceniania, klasyfikowania, promowania;
2)    form i metod sprawdzania wiadomości i umiejętności.
4.    Samorząd przedstawia Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi Zespołu Szkół wnioski i opinie w zakresie takich praw uczniów, jak:
1)    prawo do zapoznania się uczniów z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami;
2)    prawo do organizacji życia szkolnego;
3)    prawo do organizowania działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi;
4)    prawo do wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.
5.    Dyrektor zapewnia organom Samorządów Uczniowskich organizacyjne, w tym lokalowe, warunki działania oraz współpracuje z tymi organami poprzez ich opiekunów.
6.    Organizacja pracy Samorządów Uczniowskich Zespołu Szkół może ulec nowelizacji.
1)    W roku szkolnym 2003/2004 każda ze szkół wybiera swojego przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.
2)    W latach szkolnych 2004/2005 i 2005/2006 przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum reprezentuje wszystkich uczniów Zespołu Szkół.
3)    Od roku 2006/2007 każda ze szkół wybiera ponownie swego przewodniczącego.
 
  
Rada Rodziców Zespołu Szkół
 
§ 14.
 
1.    Radę Rodziców Zespołu Szkół stanowią:
1)    Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 2,
2)    Rada Rodziców Gimnazjum.
2.    Rady Rodziców wnioskują i przekazują opinie Radom Pedagogicznym, dyrekcji  i Samorządowi Uczniowskiemu w sprawach:
1)    realizacji problematyki kształcenia, wychowania i opieki w Zespole Szkół;
2)    pozyskiwania środków oraz poprawy bazy dydaktycznej;
3)    stosowania rożnych form pomocy uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej;
4)    współuczestniczą i opiniują programy wychowawcze i profilaktyczne Zespołu Szkół;
5)    delegują po jednym przedstawicielu do Komisji Konkursowej na Dyrektora Zespołu Szkół;
6)    opiniują ocenę dorobku zawodowego za okres stażu nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.
3.    Rady Rodziców uchwalają regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem Zespołu Szkół.
 
 
Rada Zespołu Szkół
 
§ 15.
 
1.    W Zespole Szkół może działać Rada Zespołu Szkół, którą do życia powołuje Dyrektor Zespołu Szkół na łączny wniosek Rad Pedagogicznych, Rad Rodziców i Samorządów Uczniowskich.
 
 
ROZDZIAŁ III
 
Organizacja Zespołu Szkół
 
§ 16.
 
1.    Do szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół przyjmowani są:
1)    wszyscy uczniowie zamieszkali w obwodzie Szkoły Podstawowej Nr 2,
2)    wszyscy absolwenci 6-letniej szkoły podstawowej, którzy zamieszkują w obwodzie               gimnazjum i podlegają obowiązkowi szkolnemu (do 18 roku życia).
2.    Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego, a także dzieci, w stosunku do których wyrażono zgodę na wcześniejsze przyjęcie do szkoły.
3.    Na wniosek rodziców ucznia oraz po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Dyrektor może zezwolić na pozaszkolną formę realizacji obowiązku szkolnego.
 
 
 
 
§ 17.
 
Na uzasadnioną prośbę rodziców ucznia z innego obwodu, Dyrektor może go przyjąć do Zespołu Szkół, o ile dysponuje wolnymi miejscami. Jest to połączone z zawiadomieniem organu prowadzącego szkołę w celu uzyskania środków finansowych na przechodzącego ucznia.
 
§ 18.
 
Przechodzącego ucznia lub grupę uczniów obowiązują następujące kryteria:
1)    ocena z zachowania - powyżej oceny nieodpowiedniej;
2)    opinia wychowawcy z poprzedniej szkoły;
3)    wykaz bieżących ocen cząstkowych, kserokopia ostatniego świadectwa szkolnego;
4)    zgodność nauczanych języków obcych z nauczanymi w Zespole Szkół w Mosinie;
5)    pisemne zobowiązanie rodziców dotyczące zapewnienia swojemu dziecku bezpiecznego przyjazdu i odjazdu ze szkoły.
 
 
§ 19.
 
W przypadku ilości zgłoszeń zwiększających wybrany oddział Gimnazjum do ponad 29 uczniów, Dyrektor może przeprowadzić test sprawdzający z: języka polskiego, matematyki, obowiązującego języka. Uzyskanie 75% ogólnej ilości punktów, stanowi podstawę przyjęcia - łącznie z kryteriami § 18.
 
 
§ 20.
 
W zależności od zainteresowań uczniów, możliwości kadrowych Gimnazjum i potrzeb rynku pracy, można tworzyć w Gimnazjum oddziały o zwiększonej liczbie godzin z wybranych przedmiotów.
 
 
§ 21.
 
Nabór do wyżej wymienionego oddziału odbywa się na podstawie regulaminu rekrutacji podanego do publicznej wiadomości.
 
 
§ 22.
 
Kryteria będące podstawą naboru w zakresie wybranych przedmiotów, muszą być podane do publicznej wiadomości przynajmniej na 6 miesięcy przed zakończeniem roku szkolnego.
 
 
§ 23.
 
Dla uczniów, którzy po co najmniej rocznym uczęszczaniu do Gimnazjum i ukończeniu 15 roku życia, nie rokują ukończenia nauki w Gimnazjum w normalnym terminie, można organizować oddziały przysposabiające do pracy zawodowej.
§ 24.
 
Podstawową jednostką organizacyjną w Zespole Szkół jest oddział. Jego liczebność nie może być mniejsza niż 20 uczniów.
 
§ 25.
 
Oddział ma przydzieloną stałą izbę lekcyjną.
 
 
§ 26.
 
Oddziały liczące ponad 24 uczniów obowiązuje podział na grupy z przedmiotów: języki obce, informatyka; w oddziałach powyżej 30 uczniów również na zajęciach laboratoryjnych.
Na zajęciach z wychowania fizycznego grupy powinny liczyć 12-26 uczniów.
 
 
§ 27.
 
1.    Podstawową jednostką pracy ucznia i nauczyciela jest godzina lekcyjna, która trwa  45 minut.
2.    W wyjątkowych wypadkach czas prowadzenia zajęć dydaktycznych można przedłużyć, np. sprawdzian testowy, umiejętności - do 90 minut.
3.    W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
 
 
§ 28.
 
Plan zajęć opracowany jest oddzielnie na każdy semestr i przedstawiony Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia. Może ulec zmianie w cyklu semestralnym.
 
 
§ 29.
 
Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalony przez Dyrektora Zespołu Szkół na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia   i higieny pracy.
 
 
§ 30.
 
Rok szkolny podzielony jest na dwa semestry. Oba kończą się klasyfikacją uczniów (styczeń i czerwiec).
 
  
§ 31.
 
W Zespole Szkół obowiązują przerwy krótkie oraz dwie przerwy dłuższe 20‑to minutowe, tj. po 3 i 6 godzinie lekcyjnej.
 
 
§ 32.
 
Przerwami w zajęciach lekcyjnych są przerwy świąteczne (między Świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem i przed Wielkanocą) oraz ferie zimowe i letnie. Powyższe regulują odrębne przepisy.
 
 
§ 33.
 
Dopuszcza się odpracowanie zajęć lekcyjnych za dni wyznaczone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu:
1)    odpracowywane zajęcia powinny odbyć się w wybraną sobotę, przed poprzedzającym terminem;
2)    o terminie odpracowania Dyrektor powiadamia organ prowadzący z 1 tygodniowym wyprzedzeniem.
 
 
§ 34.
 
Za zgodą organu prowadzącego Dyrektor Zespołu Szkół tworzy dodatkowe stanowiska wicedyrektorów i inne stanowiska kierownicze.
 
 
§ 35.
 
Przed i po zajęciach oraz w przypadku nieobecności nauczyciela opiekę nad uczniami sprawują wychowawcy zatrudnieni w świetlicach.
1)    Świetlice czynne są w godz. 700 - l600.
2)    Zajęcia odbywają się w grupach nie większych niż 25 osób.
3)    Godziny pracy świetlicy, dowozy i odwozy z poszczególnych kierunków muszą być podane na tablicy ogłoszeń.
4)    Przy świetlicy działa stołówka wraz z kuchnią.
5)    Organizację pracy, zasady funkcjonowania świetlicy określa Regulamin Świetlicy.             
 
 
§ 36.
 
1.    W Zespole Szkół funkcjonuje biblioteka wraz z czytelnią. Służy potrzebom uczniów i nauczycieli. Za właściwe funkcjonowanie biblioteki odpowiadają nauczyciele-bibliotekarze.
2.    Biblioteka szkolna i czytelnia funkcjonują zgodnie z właściwym im regulaminem. Do nich należy w szczególności:
1)    udostępnianie zbiorów bibliotecznych uczniom, nauczycielom i innym pracownikom Zespołu Szkół;
2)    prowadzenie specjalistycznych zajęć edukacyjnych (bibliotecznych, czytelniczych);
3)    gromadzenie i ewidencjonowanie zbiorów bibliotecznych.
3.    Biblioteka stosując właściwe sobie metody i środki pełni funkcję:
1)    kształcąco-wychowawczą poprzez:
a)    rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych,
b)    przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji,
c)    kształcenie kultury czytelniczej,
d)    wdrażanie do poszanowania książki,
e)    udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym,
f)    wspieranie prac mających na celu wyrównanie różnic intelektualnych,
2)    opiekuńczo-wychowawczą poprzez:
a)    współdziałanie z nauczycielami,
b)    otoczenie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych,
c)    pomoc uczniom mającym trudności w nauce,
3)    kulturalno-rekreacyjną poprzez uczestniczenie w rozwijaniu życia kulturalnego.
 
 
§ 37.
 
W Zespole Szkół mogą być prowadzone zajęcia pozalekcyjne, np. sportowe, koła zainteresowań, muzyczne. O ich ilości i różnorodności decyduje Dyrektor Zespołu Szkół w porozumieniu z organem prowadzącym.
 
 
§ 38.
 
Dyrektor Zespołu Szkół w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Zespołu Szkół i uzgodnieniu   z organem prowadzącym ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć, np.: zajęcia wyrównawcze, specjalistyczne, koła zainteresowań, które mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym, w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych.
 
 
§ 39.
 
Formami kontaktu dyrekcji i nauczycieli z rodzicami są: spotkania indywidualne, zebrania klasowe, "drzwi otwarte", wywiadówki odbywane według określonego planu.
 
 
ROZDZIAŁ IV
 
Kryteria oceny osiągnięć ucznia
 
§ 40.
 
Podstawowym aktem prawnym regulującym powyższe jest rozporządzenie MEN z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie oceniania, klasyfikacji i promowania (Dz. U. Nr 29 z 2001 r., poz. 323).
Szczegółowe kryteria oceny osiągnięć ucznia zawierają Statuty szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół.
 
ROZDZIAŁ V
 
Prawa i obowiązki ucznia
 
§ 41.
 
Postanowienia ogólne:
1)    Prawa i obowiązki ucznia są niezależne od siebie.
2)    Niedopełnienie obowiązków wywołuje konsekwencje (określone odrębnymi przepisami), nie mogą one jednak naruszać praw ucznia.
3)    Podstawowymi wyznacznikami postępowania ucznia są: uczciwość, lojalność oraz koleżeństwo.
 
 
§ 42.
 
Uczeń ma prawo:
1)    przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich możliwości szkoły;
2)    wyrażania własnej opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskania na nie odpowiedzi i wyjaśnień;
3)    przedstawienia wychowawcy klasy, Dyrektorowi Zespołu Szkół i innym nauczycielom swoich problemów, uzyskiwania od nich pomocy;
4)    do swobody myśli, przekonań światopoglądowych i religijnych;
5)    wyrażania opinii dotyczącej życia szkoły, nie może to jednak uwłaczać niczyjej godności osobistej;
6)    do życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
7)    poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich;
8)    wpływania na życie Zespołu Szkół poprzez działalność samorządową;
9)    do inicjatywy społecznej, może należeć do wybranej przez siebie organizacji;
10)    uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
11)    reprezentowania Zespołu Szkół w konkursach, przeglądach, zawodach i imprezach  w miarę swoich możliwości i umiejętności;
12)    do odpoczynku w przerwach międzylekcyjnych;
13)    do opieki socjalnej na zasadach określonych odrębnymi przepisami;
14)    do uzyskania pełnej wiedzy na temat kryteriów ocen z przedmiotów i zachowania;
15)    do jawnej, sprawiedliwej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; stan wiedzy i zachowanie oceniane są odrębnie;
16)    do powiadomienia, z wyprzedzeniem jednego tygodnia, o terminie i zakresie prac klasowych (w ciągu jednego dnia może odbyć się tylko 1 praca klasowa, a w ciągu tygodnia - cztery);
17)    do zwrotu ocenionej pracy pisemnej w terminie 2-3 tygodni;
18)    do dodatkowej pomocy nauczyciela, gdy nie radzi sobie z opanowaniem materiału i powtórnego, w uzgodnionym terminie, sprawdzenia i oceny wiedzy oraz umiejętności; do pomocy ze strony kolegów;
19)    do zdawania egzaminu sprawdzającego i poprawkowego, na zasadach określonych odrębnymi przepisami.