Uchwała nr XVIII/140/03

Uchwała nr XVIII/140/03
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 18 grudnia 2003 r.
 
zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Mosinie nr XIV/108/03
 z dnia 25 września 2003 r. w sprawie stawki dotacji przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej w roku 2003.
 
 
              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 117 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
W § 1 uchwały Rady Miejskiej w Mosinie nr XIV/108/03 z dnia 25 września 2003 r. w sprawie stawki dotacji przedmiotowej na realizację zadań prowadzonych w formie gospodarki pozabudżetowej w roku 2003 wyrazy:  "w kwocie 1,78 zł" zastępuje się wyrazami: "w kwocie 2,02 zł."
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
  
U z a s a d n i e n i e
 
 
              Do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego należy ustalenie jednostkowych dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych i jednostek pomocniczych.
 
Szczegółowe skalkulowanie kosztów dowozów dzieci do szkół, spowodowało konieczność zmiany wysokości dotacji przedmiotowej.