Uchwała nr XVIII/141/03

 
Uchwała nr XVIII/141/03
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 18 grudnia 2003 r.
 
w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2003.
 
              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109 i art. 124  ust. 1 - 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (j. t.  Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
§ 1.
 
W uchwale nr IV/34/02 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2003, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie nr VII/59/03 z dnia 27 marca 2003 r., nr IX/75/03 z dnia 29 kwietnia 2003 r., nr XII/89/03 z dnia 26 czerwca 2003r. i nr XIV/109/03 z dnia 25 września 2003r. wprowadza się następujące zmiany:
 
 
1.    Dochody budżetu Gminy na 2003 rok zwiększa się o kwotę 758.732,77 , tj. do kwoty:
     -    zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały
    w tym zadania zlecone 1.545.759,50
     -    zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
 
33.791.765,27
 
2.    Wydatki budżetu Gminy na 2003 rok zwiększa się o kwotę 945.177,10 , tj. do kwoty:
-    zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,
      a)  zadania zlecone 1.545.759,50
          -  zgodnie z załącznikiem  nr 5 do uchwały,
          b) udzielone dotacje 3.595.247,00
          -  zgodnie z załącznikami nr 5 i 6 do uchwały,
      c)  wydatki bieżące i majątkowe
              -  zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.
 
37.694.268,60
3.    Deficyt budżetu Gminy zostanie pokryty pożyczkami z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych   -  zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
4.    Zmienia się plan wydatków i dotacji inwestycyjnych z budżetu Gminy Mosina na rok 2003 - zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
 
 
§ 2.
           
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2003.
 
 
U z a s a d n i e n i e
 
do uchwały nr XVIII/141/03  Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 18 grudnia 2003r.
 
 
1.    Dochody
 
-    dz. 700 zwiększa się o kwotę 200.000,00 - z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych z tytułu sprzedaży, najmu i dzierżaw składników majątkowych.
 
-    dz. 756 zwiększa się o kwotę 48.554,00 - z tytułu rekompensaty za utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych.
 
-    dz. 758 zwiększa się o kwotę 166.230,00 , w tym:
ˇ    138.600,00 - subwencja oświatowa,
ˇ    27.630,00 - zwiększenie z tytułu utraconych ulg i zwolnień ustawowych.
 
-    dz. 801 zwiększa się o kwotę 624,00 zł z tytułu  dotacji przeznaczonej na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty  - prac komisji kwalifikacyjnej.
 
-    dz. 853 zmniejsza  się o kwotę 190.784,00 , z tytułu zmniejszenia dotacji na :
ˇ    30.500,00 - składki na ubezpieczenia zdrowotne,
ˇ    153.070,00 - zasiłki i pomoc w naturze,
ˇ    47.709,00 - zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne,
zwiększenia dotacji na :
ˇ    30.230,00 - dodatki mieszkaniowe,
ˇ    10.265,00 - kredyt na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - pomoc dla rolników.
 
-    dz. 900 zwiększa się  kwotę 534.108,77 zł - kwota otrzymana z Urzędu Miejskiego w  Puszczykowie z tytułu rozliczenia finansowego budowy oczyszczalni ścieków.
 
Łączne zwiększenie dochodów o kwotę 758.732,77 .
 
2. Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki zmieniają się zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały.
 
 
3.    Wydatki
 
-    dz. 600 - zwiększa się o kwotę 48.154,00 zł dotacja dla  Zakładu Usług Komunalnych z przeznaczeniem na dowożenie dzieci do szkół, zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 219.500,00 .
 
-     dz. 700 - zwiększa się o kwotę 100.000,00 - wydatki związane z podziałami gruntów, wykupem oraz utrzymaniem budynków.
 
-    dz. 750 - zwiększa się o kwotę 277.489,10 , w tym :     
ˇ    10.000,00 - delegacje służbowe,
ˇ    9.603,00 - odpis na fundusz socjalny,
ˇ    521,00 zł - ubezpieczenie urzędu,
ˇ    220.000,00 - zakup materiałów i usług,
ˇ    37.365,10 - referendum gminne.                
 
-   dz. 757 - zwiększa się o kwotę  61.000,00   z przeznaczeniem na obsługę długu publicznego.
 
-    dz. 801 - zwiększa się o kwotę 127.652,00 zł,  w tym :
ˇ    624,00 zł - dotacja  - praca komisji klasyfikacyjnych w dziedzinie reformy oświaty,
ˇ    121.699,00 - wydatki bieżące,
ˇ    5.329,00 - wydatki inwestycyjne.
 
-    dz. 853 - zmniejsza się o kwotę 169.784,00 , w tym zmniejszają się dotacje na :
ˇ    30.500,00 - składki na ubezpieczenia zdrowotne,
ˇ    129.070,00 - zasiłki i pomoc w naturze,
ˇ    10.000,00 - zasiłki opiekuńcze,
ˇ    47.709,00 - zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne,
ˇ    34.000,00 - dożywianie dzieci.
Zwiększają na :
ˇ    10.265,00 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
ˇ    51.230,00 - dodatki mieszkaniowe,
ˇ    20.000,00 - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.
 
-    dz.854 - zwiększa się o kwotę 11.572,00   na bieżące wydatki.
 
-     dz. 900  zwiększa się o kwotę 646.750,00 , w tym:
ˇ    20.000,00 - oczyszczanie miast,
ˇ    3.000,00 - schronisko dla zwierząt,
ˇ    100.000,00 - oświetlenie i modernizacja,
ˇ    304.250,00 zł - dotacja dla zakładu Usług Komunalnych  na utrzymanie i remonty budynków,
ˇ    219.500,00 - wydatki inwestycyjne.
 
-    dz. 921 zwiększa się o kwotę 61.844,00 , w tym dotacja:
ˇ    41.844,00 - ośrodek kultury,
ˇ    20.000,00 - biblioteka.
 
Łączne zwiększenie wydatków wynosi 945.117,10 .
 
Ponadto dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.