Uchwała nr XVIII/142/03

Uchwała nr XVIII/142/03
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 18 grudnia 2003 r.
 
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego miasta Mosina, obejmującego teren działki o nr ewid. 1829/3.
 
 
Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta Mosina, obejmującego teren działki o nr ewid. 1829/3, zatwierdzonego uchwałą Nr XXI/185/99 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 1 lutego 2000 r. Nr 7, poz. 83).
 
 
§ 2.
 
1.    Zmiana planu, o którym mowa w § 1, obejmuje obszar przedstawiony na rysunku planu w skali 1 : 5 000, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
2.    Przedmiotem opracowania jest teren dotychczas przeznaczony na cele mieszkalnictwa zbiorowego - usług hotelarskich, który ma zostać przeznaczony na cele administracji i usług z dopuszczeniem funkcji mieszkalno-biurowej.
3.    Zakres ustaleń planu obejmuje:
1)    przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
2)    zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3)    zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
4)    zasady ochrony dziedzictwa  kulturowego i zabytków oraz dóbr  kultury współczesnej;
5)    wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
6)    parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym  linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;
7)    granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem mas ziemnych;
8)    szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych miejscowym planem;
9)    szczególne warunki zagospodarowania terenów  oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
10)  zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
11)  sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
12)  stawki procentowe, na podstawie, których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4;
13)   granice obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów.
 
 
§ 3.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
 
 
§ 4.
 
                                   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.          
 
  
 
Uzasadnienie
 
 
Burmistrz Gminy Mosina zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) dokonał analizy dotyczącej zasadności przystąpienia do zmiany przeznaczenia działki o nr ewid. 1829/3 na cele administracji i mieszkaniowe. Przedmiotowa działka zgodnie ze "Zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mosina, obejmującą działkę o nr ewid. 1829/3" przeznaczona jest  pod mieszkalnictwo zbiorowe - usługi hotelarskie.
Przeznaczenie działki o nr ewid. 1829/3 na cele administracji zgodne jest z obowiązującym "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina", zatwierdzonym uchwałą Nr XLVIII/365/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 9 czerwca 1998 r.