Uchwała nr XVIII/145/03

Uchwała nr XVIII/145/03
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 18 grudnia 2003 r.
  
w sprawie odrzucenia zarzutu wniesionego przez Renatę i Witolda małżonków Jankowiak do projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Mosinie w rejonie ulicy Konopnickiej i Szosy Poznańskiej.
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z  2001  r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.), w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717), Rada Miejska w Mosinie  uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Odrzuca się zarzut wniesiony przez Renatę i Witolda małżonków Jankowiak zam.                         , do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Mosinie w rejonie ulicy Konopnickiej i Szosy Poznańskiej, w części dotyczącej projektowanej drogi oznaczonej symbolem K - G.
 
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
 
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 
UZASADNIENIE
 
Zgodnie z uchwałą Nr XXII/194/2000 z dnia 26 stycznia 2000 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany  miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Mosina, został opracowany projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Mosinie w rejonie ulic Konopnickiej i Szosy Poznańskiej. Celem przystąpienia do opracowania wyżej wymienionego planu była zmiana przeznaczenia gruntów pod zabudowę mieszkaniową oraz wyznaczenie nowego układu komunikacyjnego mającego odciążyć ruch kołowy z Poznania w kierunku Stęszewa.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.), projekt przedmiotowego planu wyłożony został do publicznego wglądu w dniach od 10 czerwca do 1 lipca  2003 r. W dniu 14 lipca br. Renata i Witold małżonkowie Jankowiak, właściciele działki o nr ewid. 264/1, wnieśli zarzut do projektu niniejszego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kwestionując przebieg projektowanej drogi K-G oraz przeznaczenie przedmiotowej działki pod zabudowę mieszkaniową. Zgodnie z obecnie obowiązującym miejscowym planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina, zatwierdzonym uchwałą Nr XXI/127/91 Rady Miasta i Gminy w Mosinie z dnia 30 grudnia 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Pozn. z 1992 r. Nr 2, poz. 14), działka o nr ewid. 264/1 przeznaczona jest w części pod parking, oznaczony symbolem KP i w części pod drogę o szerokości 12 m, oznaczoną symbolem 51 K-Dw.
Burmistrz Gminy Mosina rozpatrując zarzut Renaty i Witolda małżonków Jankowiak, wziął pod uwagę dotychczasowe przeznaczenie działki i postanowił uznać w części ich zarzut i w związku z tym wyłączyć z opracowania niniejszego planu część przedmiotowej działki, a w pozostałym zakresie odrzucić zarzut uznając, że trasa projektowanej drogi jest jedyną możliwą do przeprowadzenia na obszarze objętym opracowaniem niniejszego planu.
W zatwierdzonym w dniu 9 czerwca 1998 r., uchwałą Nr XLVII/365/98 Rady Miejskiej w Mosinie, "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina", przedmiotowa działka położona jest na terenie postulowanej strefy priorytetu komunikacji kołowej ponadlokalnej nad innymi formami zainwestowania.
Ponadto zgodnie z art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.), właścicielowi działki, której obniży się wartość w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przysługuje prawo żądania odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę, wykupienia nieruchomości lub jej części, zamiany nieruchomości na inną, a w razie jej zbywania może żądać od gminy odszkodowania równego obniżeniu wartości nieruchomości.
Zgodnie z art. 24 ust. 4 powołanej wyżej ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, wnoszący zarzut może zaskarżyć niniejszą uchwałę do Naczelnego Sądu Administracyjnego, Ośrodek Zamiejscowy w Poznaniu w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.