Uchwała nr XVIII/149/03

Uchwała nr XVIII/149/03
Rady Miejskiej w Mosinie
 z dnia 18 grudnia 2003r.
 
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miejskiej w Mosinie.
 
 
                    Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 18 ust. 2 Statutu Gminy Mosina, Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Powołuje się Komisję Inwentaryzacyjną do dokonania inwentaryzacji mienia komunalnego, jako komisję doraźną Rady Miejskiej w Mosinie, w następującym składzie:
1.    przewodniczący Komisji: Stanisław Barć
2.    członek Komisji: Dorota Domagała
3.    członek Komisji: Maria Krause
 
 
§ 2.
 
Zadaniem Komisji jest:
-    zawiadamianie zainteresowanych jednostek organizacyjnych o konieczności przygotowania dokumentów:
a)    określających prawo do nieruchomości zarówno nie zabudowanych, jak i zabudowanych, a w szczególności: wypisów z ksiąg wieczystych, aktów notarialnych, decyzji administracyjnych, umowy dzierżawy, najmu lub użyczenia, postanowień sądowych itp.;
b)    ustalających wartość środków trwałych i przedmiotów nietrwałych (formularze sprawozdawczości GUS, księgi inwentarzowe, arkusze spisu z natury);
c)    dotyczących wartości niematerialnych i prawnych;
-    sporządzanie spisów inwentaryzacyjnych oraz kart inwentaryzacyjnych, kompletowanie dokumentów stwierdzających prawo do nieruchomości;
-    przedstawianie Radzie Miejskiej w Mosinie do wiadomości projektów sporządzonych spisów i kart inwentaryzacyjnych przed ich wyłożeniem do publicznego wglądu.
  
 
§ 3.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.
 
 
§ 4.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
U z a s a d n i e n i e
 
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) powołała samorząd terytorialny, w konsekwencji czego część mienia ogólnonarodowego (państwowego) stała się własnością  gmin. Organy administracji rządowej zarządzające w imieniu Skarbu Państwa tym majątkiem zostały zobowiązane do przekazania jego części gminom.
Przekazaniu podlega mienie państwowe, do którego Skarb Państwa posiada udokumentowane prawo własności. Dotyczy to zarówno nieruchomości, jak i mienia ruchomego, określonych w przepisach ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm).
Z uwagi na to, że proces inwentaryzacji mienia w Gminie Mosina nie został zakończony konieczne jest powołanie Komisji Inwentaryzacyjnej.