Uchwała nr XXIII/208/04

Uchwała nr XXIII/208/04
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 15 kwietnia 2004 r.
 
w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie
do prowadzenia postępowania w sprawach dodatków mieszkaniowych,
a także do wydawania w tych sprawach decyzji.
 
 
Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Upoważnia się kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie do prowadzenia postępowania w sprawach dodatków mieszkaniowych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.
 
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina i kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie.
 
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 maja 2004 r.
 
 
 
Uzasadnienie
 
Przyznawanie dodatków mieszkaniowych regulują przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.). Art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, że dodatek mieszkaniowy przyznaje, na wniosek osoby uprawnionej, w drodze decyzji administracyjnej, wójt, burmistrz lub prezydent miasta. W ustępach 3 i 4 tego artykułu stwierdza się, że można odmówić przyznania dodatku mieszkaniowego, jeżeli w wyniku przeprowadzonego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego, występuje rażąca dysproporcja między niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy.
W Gminie Mosina wywiad środowiskowy prowadzą pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie. W związku z tym uzasadnione jest, aby organem właściwym do prowadzenia postępowania w sprawach o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wydania decyzji w tym zakresie był kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie.
Podstawę do upoważnienia organu gminnej jednostki organizacyjnej zawiera art. 39 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.