Uchwała nr XXIII/204/04

Uchwała nr XXIII/204/04
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 15 kwietnia 2004 r.
 
zmieniająca uchwałę nr XX/163/04 Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004".
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4¹ ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
W załączniku do uchwały nr XX/163/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004", skreśla się wyrazy "Realizację zadań powierza się Urzędowi Miejskiemu w Mosinie.".
 
 
§ 2.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.
 
 
§ 3.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 maja 2004 r.
 
 
Uzasadnienie
 
Przepis art. 4¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.) stanowi, że gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, stanowiący część strategii integracji i polityki społecznej, jest realizowany przez ośrodek pomocy społecznej lub inną jednostkę wskazaną w programie.
Rada Miejska w Mosinie uchwalając w dniu 29 stycznia 2004 r. "Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004" wskazała Urząd Miejski w Mosinie jako realizującego ten program.
Burmistrz Gminy Mosina uznaje, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie realizując zadania polityki społecznej Gminy Mosina, winien również wykonywać program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, dlatego wnosi do Rady Miejskiej w Mosinie przedmiotowy projekt uchwały.