Uchwała nr XXIII/200/04

Uchwała nr XXIII/200/04
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 15 kwietnia 2004 r.
 
w sprawie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Czapury na obszarze działek nr ewid. 19/2, 20 i 21/14".
 
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 10 ust. 3 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) oraz art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717)  i  w związku z uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie Nr XIX/156/99 z 15 listopada 1999 r., Nr XXII/199/2000 z 26 stycznia 2000 r. i Nr XXXIII/277/2000 z 26 października 2000 r., Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
1.    Uchwala się "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Czapury na obszarze działek nr ewid. 19/2, 20 i 21/14", obejmujący ustalenia zawarte w niniejszej uchwale.
2.    Integralną częścią niniejszej uchwały jest rysunek planu w skali 1 : 1000.
 
 
§ 2.
 
Uchwala się przeznaczenie działek nr ewid. 19/2, 20 i 21/14 o powierzchni 2,0532 ha (VI klasa gruntu), położonych we wsi Czapury, pod zabudowę mieszkaniową, oznaczoną symbolem MN na rysunku planu.
 
 
ROZDZIAŁ I 
 
Przepisy ogólne
 
§ 3.
 
Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest zmiana przeznaczenia działek nr ewid. 19/2, 20 i 21/14 oraz określenie warunków zagospodarowania i zabudowy dla obiektów stanowiących realizację nowej funkcji terenu, przy uwzględnieniu zasad ochrony środowiska przyrodniczego.
 
 
§ 4.
 
Wszelkie podziały działek dokonane po rozpoczęciu sporządzenia planu, jak i po jego uchwaleniu lub też zmiany ich numerów, pozostają bez wpływu na ustalenia zawarte w niniejszej uchwale.
§ 5.
 
Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1.    uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Mosinie, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
2.    zabudowie mieszkaniowej - należy przez to rozumieć tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej intensywności wraz z obiektami towarzyszącymi, dla których zasady zabudowy i użytkowania określa niniejsza uchwała;
3.    granicy istniejącego obszaru zalewowego - należy przez to rozumieć rzędną maksymalną 59,40 m n.p.m. obszaru zalewowego Warty;
4.    obszarze zalewowym Warty - należy przez to rozumieć obszar zalewowy wody 1%;
5.    obszarze kwalifikowanym do przekształceń - należy przez to rozumieć obszar wymagający nadsypania do rzędnej minimum 59,70 m n.p.m.;
6.    zalecanej linii umocnień przeciwpowodziowych - należy przez to rozumieć zalecaną lokalizację urządzeń (budowli) hydrotechnicznych związanych z zagospodarowaniem terenów budowlanych i dla ochrony w stanach powodziowych;
7.    rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek wykonany na aktualnej mapie zasadniczej w skali 1 : 1000, przedstawiający w sposób graficzny zakres obszarowy planu.
 
 
§ 6.
 
Następujące ustalenia planu są obowiązującymi ustaleniami uchwały:
1.    granica zatwierdzenia planu,
2.    granica istniejącego obszaru zalewowego wody stuletniej,
3.    obowiązujące linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania,
4.    projektowane granice działek,
5.    tereny ciągów pieszo-jezdnych.
 
 
ROZDZIAŁ II
 
Przepisy szczegółowe
 
§ 7.
 
1.    Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem MN na rysunku planu.
2.    Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1)    ustala się maksymalny udział powierzchni zabudowy wszelkimi obiektami kubaturowymi do 30% powierzchni ogólnej działki, nie więcej jednak niż 300 m2;
2)    budynki należy projektować jako maksymalnie 2 kondygnacyjne, w tym z poddaszem użytkowym, dachem dwu- lub wielospadowym o kącie nachylenia od 30º do 50°;
3)    maksymalną wysokość budynków ustala się na 11,5 m w linii kalenicy dachu od projektowanego poziomu terenu;
4)    dla budynków parterowych bez poddasza użytkowego dopuszcza się kąt nachylenia dachu od 20º do 40°;
5)    ustala się minimalną nieprzekraczalną linię zabudowy na 4,0 m od granicy działki z drogą pieszo-jezdną KPJ;
6)    ustala się minimalną nieprzekraczalną linię zabudowy na 10,0 m od obecnej granicy działki z ulicą Promową;
7)    zaleca się realizację garaży wbudowanych lub przybudowanych do budynku mieszkalnego;
8)    dopuszcza się możliwość realizacji garaży wolnostojących w sposób nie kolidujący dla użytkowników terenów sąsiednich;
9)    powierzchnia zabudowy garaży wolnostojących lub przybudowanych powinna wynosić maksymalnie 50 m2  o wysokości pomieszczenia nie większej niż 2,50 m;
10)  zakazuje się wykorzystywania garaży dla innych celów, kolidujących z podstawową funkcją terenu;
11)  zakazuje się lokalizowania obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi w strefie uciążliwości elektromagnetycznej od linii elektroenergetycznej WN, zgodnie z rysunkiem planu;
12)  umocnienia przeciwpowodziowe należy wykonać na podstawie specjalistycznych opracowań z zakresu inżynierii hydrotechnicznej.
 
 
§ 8.
 
Przewiduje się docelowo podłączenie zabudowy do sieci kanalizacyjnej. Do czasu zrealizowania kolektora sanitarnego dopuszcza się odprowadzenia ścieków do szczelnych zbiorników zlokalizowanych na każdej działce.
 
 
§ 9.
 
Zapewnienie dostawy energii elektrycznej do projektowanego zespołu należy zagwarantować poprzez rozbudowę istniejącej sieci zasilającej wieś Czapury z istniejącej stacji transformatorowej na warunkach określonych przez dysponenta sieci.
 
 
§ 10.
 
Do celów grzewczych i technologicznych nie wolno stosować paliw stałych oraz oleju ciężkiego.
 
 
                                                                          § 11.
 
1.    Ustala się przebieg drogi pieszo-jezdnej o charakterze drogi wewnętrznej, oznaczonej symbolem KPJ, zgodnie z rysunkiem planu.
2.    Dla drogi KPJ ustala się następujące parametry:
-    droga dojazdowa z wydzielonym pasem jezdnym i wyniesionym krawężnikiem,
-    szerokość w liniach rozgraniczających pasa drogowego dla drogi wynosi od 6,0 do 8,0 m, zgodnie z rysunkiem planu.
3.    Należy zagwarantować, aby podziemne elementy uzbrojenia znalazły się w pasie drogowym drogi wewnętrznej lub w obszarze przestrzeni publicznej.
4.    Ustala  się przeznaczenie części terenu działek o szerokości około 3,00 m przyległego do ulicy Promowej na rzecz poszerzenia pasa drogowego tej ulicy, zgodnie z rysunkiem planu.
 
 
                                                                        § 12.
 
Ustala się obowiązek uzgodnienia projektu budowlanego z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Poznaniu.
                                                                      
 
ROZDZIAŁ III
 
Przepisy końcowe
 
§ 13.
 
Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z  1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.), ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust 3 tejże ustawy. Stawka ta wynosi 30%.
 
 
§ 14.
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.
 
 
§ 15.
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
 
 
  
                                                                UZASADNIENIE
 
Projekt "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Czapury na obszarze działek nr ewid. 19/2, 20 i 21/14" opracowany został zgodnie z przepisami:
-    ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2000 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
-    ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.),
-    ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717),
-    zarządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie dokumentów stosowanych w pracach planistycznych oraz wymaganych przy ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowaniu terenu (Dz. U. z 2002 r. Nr 1, poz. 12).
 
Prace nad niniejszym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rozpoczęto po podjęciu przez Radę Miejską w Mosinie uchwał Nr XIX/156/99 z 15 listopada 1999 r., Nr XXII/199/2000 z 26 stycznia 2000 r. i nr XXXIII/277/2000 z 26 października 2000 r., dotyczących zmiany ówcześnie obowiązującego miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina we wsi Czapury obejmującej działki nr ewid. 19/2, 20 i 21/14.
W dniu 9 stycznia 2001 r. wyżej wymieniony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został przedstawiony do zaopiniowania zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
W dniach od 30 kwietnia do 21 maja 2001 r. przedmiotowy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został przedstawiony do uzgadniania zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
W dniach od 28 lipca do 19 sierpnia 2003 r. wyżej wymieniony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został wyłożony do publicznego wglądu wraz z prognozą skutków wpływu ustaleń zmiany planu na środowisko przyrodnicze. W okresie zbierania protestów i zarzutów wpłynął jeden zarzut, który został wycofany.
W dniu 8 kwietnia 2004 r. zamieszczono ogłoszenie w "Gazecie Wyborczej", a w dniu 6 kwietnia 2004 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Mosinie wywieszono ogłoszenie  o terminie sesji Rady Miejskiej w Mosinie, której przedmiotem miało być uchwalenie przedmiotowej zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego.
W dniu 15 kwietnia 2004 r. na sesji Rady Miejskiej w Mosinie przedstawiono niniejszy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego celem uchwalenia.
Po uchwaleniu zmiany planu, uchwała wraz z dokumentacją planistyczną zostanie przekazana Wojewodzie Wielkopolskiemu w celu oceny zgodności z prawem, a następnie przesłana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.