Uchwała nr XXVIII/227/04

Uchwała nr XXVIII/227/04

Rady Miejskiej w Mosinie

z dnia 30 czerwca 2004 r.

 

w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Mosina publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 

Na podstawie art. 14a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Ustala się sieć prowadzonych przez Gminę Mosina publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:

 1. Przedszkole Nr 1 w Mosinie z siedzibą przy ul. Szkolnej 2 z oddziałami dla dzieci od 3–6 roku życia.

 2. Przedszkole Nr 2 w Mosinie z siedzibą przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1 z oddziałami dla dzieci od 3–6 roku życia.

 3. Przedszkole Nr 3-Integracyjne w Mosinie z siedzibą przy ul. Topolowej 6 z oddziałami dla dzieci od 3–6 roku życia i oddziałem rewalidacyjno-wychowawczym dla dzieci z upośledzeniem w stopniu głębokim od 3-25 roku życia.

 4. Przedszkole Nr 4 w Mosinie z siedzibą przy ul. Kasprowicza 28 z oddziałami dla dzieci od 3–6 roku życia.

 5. Oddział przedszkolny dla dzieci 6-letnich w Szkole Podstawowej w Daszewicach z siedzibą w Daszewicach przy ul. Szkolnej 16.

 6. Oddział przedszkolny dla dzieci 6-letnich w Szkole Podstawowej im. A. Fiedlera w Czapurach z siedzibą w Czapurach przy ul. Poznańskiej 78.

 7. Oddział przedszkolny dla dzieci 6-letnich w Szkole Podstawowej im. A. Wodziczki w Rogalinku z siedzibą w Rogalinku przy ul. Poznańskiej 19.

 8. Oddział przedszkolny dla dzieci 6-letnich w Szkole Podstawowej Nr 1 w Mosinie z siedzibą przy ul. Szkolnej 1.

 9. Oddział przedszkolny dla dzieci 6-letnich w Szkole Podstawowej w Krośnie z siedzibą w Krośnie przy ul. Głównej 43.

 10. Oddział przedszkolny dla dzieci 6-letnich w Szkole Podstawowej w Krosinku z siedzibą przy ul. Wiejskiej 43.

 11. Oddział przedszkolny dla dzieci 6-letnich w Szkole Podstawowej w Pecnej z siedzibą w Pecnej przy ul. Szkolnej 19.

 12. Oddział przedszkolny dla dzieci 6-letnich w Szkole Podstawowej Nr 2 wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Mosinie z siedzibą w Mosinie przy ul. Sowinieckiej 75.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz w „Merkuriuszu Mosińskim”.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1304) wprowadza, dla dzieci w wieku 6 lat, obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej i rada gminy ustala sieć prowadzonych przez gminę publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Wobec powyższego podjęcie uchwały należy uznać za uzasadnione.