Uchwała nr XXVIII/234/04

Uchwała nr XXVIII/234/04

Rady Miejskiej w Mosinie

z dnia 30 czerwca 2004 r.

 

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

 

Na podstawie art. 50 ust. 6 oraz art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

  1. Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

  2. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

 

§ 2.

Przyznanie świadczeń w postaci usług opiekuńczych następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

§ 3.

W decyzji, o której mowa w § 2, określa się między innymi zakres i częstotliwość usług opiekuńczych oraz miejsce ich świadczenia, a także wysokość odpłatności za te usługi, jeżeli osoba, której przyznano świadczenia zobowiązana jest do częściowego lub całkowitego pokrywania kosztów tych usług.

 

§ 4.

  1. Usługi opiekuńcze przysługują świadczeniobiorcy nieodpłatnie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza wysokości ustalonej według kryteriów, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

  2. Osoby korzystające z usług opiekuńczych, których dochód przekracza kryterium ustalone w pkt 1, ponoszą opłatę w zależności od posiadanego dochodu ustalonego zgodnie z wyliczeniem:

     

 

a) osoby samotne i samotnie wychowujące małoletnie dzieci:

przekroczenie dochodu świadczeniobiorcy wg kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej w %

wysokość odpłatności liczona od kosztu usług opiekuńczych w %

101 – 120

5

121 – 150

10

151 – 200

20

201 –250

30

251 – 300

40

301 – 350

50

351 – 400

70

401 – 450

90

powyżej 450

100

b) pozostałe osoby:

przekroczenie dochodu na osobę świadczeniobiorcy wg kryterium dochodowego na osobę w rodzinie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej w %

wysokość odpłatności liczona od kosztu usług opiekuńczych w %

101 – 120

10

121- 150

30

151 – 200

40

201 – 250

60

251 – 300

70

301 – 350

80

powyżej 350

100

 

§ 5.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby zobowiązanej do odpłatności za korzystanie z usług lub na wniosek członka rodziny, może ona zostać częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia opłat na określony czas, zwłaszcza ze względu na:

a) korzystanie z co najmniej dwóch rodzajów usług;

b) konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej, placówce wychowawczej, rehabilitacyjnej, opiekuńczej;

c) wielodzietność lub bezrobocie;

d) konieczność sprawowania opieki nad więcej niż jedną osobą wymagającą pomocy w formie usług opiekuńczych, w tym co najmniej jedną przewlekle chorą.

.

§ 6.

Zwrot wydatków za usługi opiekuńcze wnoszony jest na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Mosinie w rozliczeniach miesięcznych przez osobę korzystającą z usług.

 

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

  

Uzasadnienie

Z dniem 1 maja br. weszła w życie nowa ustawa o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 594 z późn. zm.), która nałożyła na gminy nowe zadania z zakresu pomocy społecznej. W związku z tym zaistniała konieczność dostosowania dotychczas obowiązujących przepisów do wyżej wymienionej ustawy. Stosownie do art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej, rada gminy określa w drodze uchwały szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania. Przyznanie usług opiekuńczych i ich zakres oparto na indywidualnej sytuacji osób wymagających pomocy innych osób, z uwzględnieniem stopnia ich sprawności psychicznej i fizycznej. Wysokość opłaty za usługi uzależnia się od posiadanego dochodu na osobę w rodzinie. W celu szczególnej ochrony osób samotnie gospodarujących i samotnie wychowujących małoletnie dzieci, dla tej grupy ustalono odpowiednio niższą odpłatność.