Uchwała nr XXVIII/235/04

Uchwała nr XXVIII/235/04

Rady Miejskiej w Mosinie

z dnia 30 czerwca 2004 r.

 

w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych.

 

 

Na podstawie art. 96 ust. 4 oraz art. 36 pkt 1 lit b, c pkt 2 lit e, j, k, art. 39 ust. 1 i 2, art. 41 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.

 

§ 2.

Zasiłek okresowy zwrotny, zasiłek celowy zwrotny lub pomoc rzeczowa zwrotna może być przyznana w szczególności na:

1) pokrycie części lub całości kosztów zakupu:

- żywności;

- leków i leczenia;

- obiadu, w tym również obiadu w szkole;

- opału;

- odzieży;

- niezbędnych przedmiotów użytku domowego;

2) pokrycie części lub całości kosztów drobnych remontów i napraw w mieszkaniu;

3) pokrycie części lub całości kosztów pogrzebu.

 

§ 3.

Wydatki poniesione na świadczenia z pomocy społecznej z zakresu zadań własnych podlegają zwrotowi w części lub całości od świadczeniobiorcy według następujących zasad:

 1. dla osób samotnie gospodarujących i samotnie wychowujących małoletnie dzieci:

   

  przekroczenie dochodu świadczeniobiorcy wg kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej w %

  wysokość odpłatności w % ustalona od ceny świadczenia

  101 – 120

  5

  121 – 150

  10

  151 – 180

  20

  181 – 200

  30

  201 – 250

  50

  251 – 300

  60

  301 – 350

  80

  powyżej 350

  100

 2. dla osób zamieszkałych z rodziną i wspólnie gospodarujących:

   

przekroczenie dochodu na osobę świadczeniobiorcy wg kryterium dochodowego na osobę w rodzinie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

wysokość odpłatności w % ustalona od ceny świadczenia

101 – 120

20

121 – 150

30

151 – 180

40

181 – 200

50

201 – 250

70

251 – 300

90

powyżej 300

100

 

§ 4.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w decyzji przyznającej świadczenie z pomocy społecznej podlegające zwrotowi, określa wysokość i zasady jego zwrotu w oparciu o wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego.

 

§ 5.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej może w przypadkach szczególnych odstąpić od żądania zwrotu wydatków na udzielone świadczenia w całości lub w części na zasadach i w trybie określonym w ustawie o pomocy społecznej.

 

§ 6.

Zwrot wydatków za udzielone świadczenia z pomocy społecznej wnoszony jest na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Mosinie w terminie określonym w decyzji o przyznaniu świadczenia przez osobę korzystającą ze świadczenia.

 

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie.

 

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

  

Uzasadnienie

Z dniem 1 maja br. weszła w życie ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 594 z późn. zm.), która nałożyła na gminy nowe zadania z zakresu pomocy społecznej. W związku z tym zaistniała konieczność dostosowania dotychczas obowiązujących przepisów do wyżej wymienionej ustawy.

Stosownie do art. 96 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej, rada gminy określa w drodze uchwały zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, będących w zakresie zadań własnych. W proponowanej uchwale wielkość zwrotu wydatków uzależniono od wysokości posiadanego dochodu, określonego na podstawie kryterium z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. W celu szczególnej ochrony osób samotnie gospodarujących i samotnie wychowujących małoletnie dzieci, dla tej grupy osób ustalono odpowiednio niższy procent zwrotu wydatków. Realizacja zadań określonych w ustawie o pomocy społecznej wymaga podjęcia proponowanej uchwały.