Uchwała nr XXVIII/236/04

Uchwała nr XXVIII/236/04

Rady Miejskiej w Mosinie

z dnia 30 czerwca 2004 r.

 

w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Mosina w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski.

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Dokonuje się wyboru przedstawiciela Gminy Mosina w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski w osobie Marii Chodorowskiej.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§ 3.

Traci moc uchwała nr IV/37/02 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Mosina w Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.