Uchwała nr XXIX/239/04

Uchwała nr XXIX/239/04

Rady Miejskiej w Mosinie

z dnia 22 lipca 2004 r.

 

w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.), art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.), art. 25, 26 i 27 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej ( Dz.U.Nr.64 poz.593 ) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Przyjmuje się „Roczny program współpracy samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005”, określony w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Zobowiązuje się Burmistrza do realizacji „Rocznego programu współpracy samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005” określonego w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu
w „Merkuriuszu Mosińskim” oraz na tablicach Urzędu Miejskiego.

 

                                       Uzasadnienie

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), w myśl art. 5 ust. 3 nakłada na organy samorządu terytorialnego obowiązek uchwalania programów współpracy z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

  

  

 Załącznik do uchwały nr XXIX/239/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 22 lipca 2004r.

 

Roczny program współpracy samorządu Gminy Mosina
z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005.

 

Przyjmując niniejszy dokument, Rada Miejska w Mosinie deklaruje wolę kształtowania współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na zasadzie partnerstwa i wyraża intencję realizacji swoich zadań ustawowych, w zakresach gdzie jest to możliwe, w ścisłym współdziałaniu z nimi.

„Roczny program współpracy samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005” został opracowany na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, w celu określenia zakresu współdziałania. Za celowe uznaje się coroczne wskazywanie wybranych obszarów i priorytetowych grup zadań po to, aby na ich realizację kierować środki finansowe. Głównymi kryteriami selekcji tych grup są - z jednej strony potrzeby Gminy, zaś z drugiej strony - potencjał organizacji pozarządowych.

Stwierdzenie powyższe poparte jest dotychczasowymi doświadczeniami i stanowi punkt wyjścia do dalszego pogłębiania współpracy z tymi organizacjami. Współpraca ta ma na celu lepsze wykonywanie zadań ustawowo powierzonych Gminie. Potencjał organizacji pozarządowych oraz bliskość tematyczna przedmiotu ich działalności z zadaniami gminy, jednoznacznie wskazuje na możliwość lepszego zaspokajania potrzeb zbiorowych wspólnym wysiłkiem samorządu i tych organizacji.

 

Postanowienia ogólne 

§ 1.

Podstawą „Rocznego programu współpracy samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005”, zwanego dalej „Programem”, jest art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).

  

§ 2.

 1. Ilekroć w Programie jest mowa o:

  1) „ustawie” - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.),

  2) „uchwale” - rozumie się przez to uchwałę, do której załącznikiem jest Program,

  3) „Gminie” - rozumie się przez to Gminę Mosina,

  4) „podmiotach Programu” - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ustawy,

  5) „dotacji” - rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 69 ust. 4 pkt 1 lit. d pkt 111 ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.),

  6) „konkursie” - rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 i w art.13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, lub otwarty konkurs ofert, o którym mowa art.25 ust.4 ustawy o pomocy społecznej.

 2. Terminy użyte w § 2 ust. 1 Programu, mają zastosowanie do zarządzeń Burmistrza Gminy Mosina wydanych na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Mosinie w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy.

 

Obszary i formy współpracy

 § 3.

Współpraca z podmiotami Programu dotyczy zadań określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), a w szczególności zadań własnych gminy obejmujących następujące obszary:

1) ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,

2) promocji, profilaktyki i ochrony zdrowia,

3) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,

4) edukacji w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej,

5) kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego,

6) kultury fizycznej i sportu, terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,

7) ekologii, w tym w zakresie zieleni gminnej i zadrzewień,

8) bezpieczeństwa publicznego,

9) profilaktyki i rehabilitacji uzależnień,

10) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, aktywizacji zawodowej bezrobotnych,

11) współpracy ze społecznościami lokalnymi.

 

§ 4.

Zadaniami Programu są:

1) wspieranie działań z zakresu pomocy społecznej,

2) wspomaganie działań na rzecz integracji i rehabilitacji osób niepełnosprawnych,

3) wspieranie działań z zakresu bezpieczeństwa i przeciwdziałania patologiom społecznym,

4) organizacja wolnego czasu i aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży,

5) wspieranie profilaktyki i działań na rzecz promocji zdrowia,

6) wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rehabilitacji uzależnień,

7) organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i  młodzieży,

8) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

9) organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,

10) remonty obiektów kultury fizycznej będących własnością Gminy,

11) wspieranie inicjatyw z zakresu ochrony środowiska,

12) wspieranie społecznych lokalnych inicjatyw kulturalnych,

13) wspieranie przedsięwzięć artystycznych realizowanych na terenie Gminy,

 

§ 5.

 1. Współpraca, o której mowa w § 3 może przybierać następujące formy:

  1) zlecania podmiotom Programu realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie,

  2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie w celu zharmonizowania tych kierunków,

  3) konsultowania z podmiotami Programu, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

  4) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym.

 2. Współpraca może polegać także na wspomaganiu technicznym, szkoleniowym, informacyjnym lub finansowym podmiotów Programu w zakresie określonym uchwałą.

 

§ 6. 

 1. Udział organizacji pozarządowych w wykonywaniu zadań publicznych realizowanych przez Gminę, zapewnia się poprzez zlecanie realizacji tych zadań podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Gminy oraz których działalność statutowa jest zgodna z dziedziną zlecanego zadania.
 2. Zlecenie realizacji zadania publicznego może mieć jedną z form:

  1) powierzenie wykonania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji,

  2) wsparcie takiego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jej realizacji.

 3. Dotacje, o których mowa w ust. 2, nie mogą być wykorzystane na:

1) remonty budynków, z wyjątkiem obiektów kultury fizycznej będących własnością Gminy,

2) zadania i zakupy inwestycyjne,

3) zakupy gruntów,

4) działalność gospodarczą,

5) pokrycie kosztów utrzymania biura podmiotów Programu,

6) działalność polityczną.

    

§ 7.

 1. Zlecanie zadań, o których mowa w § 6 ust. 2 następuje, z zastrzeżeniem § 9, w trybie konkursu, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania.
 2. Konkursy dotyczące zadań określonych w § 4 ogłasza Burmistrz.
 3. Ogłoszenie konkursu musi wyprzedzać jego rozstrzygnięcie o co najmniej 30 dni.
 4. Zastępca Burmistrza odpowiedzialny za politykę społeczną, co roku przygotowuje projekt Programu.

 

§ 8.

Do konkursu, o którym mowa w § 7, mogą przystąpić także jednostki organizacyjne, podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

 

§ 9.

Powierzenie realizacji zadania, o którym mowa w § 6, ust. 2, pkt 1, może nastąpić poprzez zakup usług, zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

§ 10.

Wzory dokumentów związanych z realizacją Programu określa rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193 poz. 1891).