Uchwała nr XXIX/240/04

 Uchwała nr XXIX/240/04

Rady Miejskiej w Mosinie

z dnia 22 lipca 2004r.

 

w sprawie zwolnienia od opłaty zgłoszenia dotyczącego

uzupełnienia brakujących danych w ewidencji

działalności gospodarczej.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( j. t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999r. Prawo działalności gospodarczej ( Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm. ) i art. 8 ustawy z dnia 14 listopada 2003r. o zmianie ustawy – Prawo działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 217, poz. 2125 ) Rada Miejska w Mosinie uchwala co następuje:

 

§ 1.

Zwalnia się od opłaty zgłoszenia dotyczące uzupełnienia brakujących danych w ewidencji działalności gospodarczej, w zakresie wpisu:

  1. określenia przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności ( PKD ),

  2. numeru PESEL.

     

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2004r.

 

Uzasadnienie

Dnia 1 stycznia 2004r. weszła w życie ustawa z dnia 14 listopada 2003r. o zmianie ustawy Prawo działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217 poz. 2125). Art. 8 przedmiotowej ustawy, nałożył na przedsiębiorców obowiązek uzupełnienia brakujących danych w ewidencji działalności gospodarczej o określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności oraz wpisania numeru PESEL. Przedsiębiorcy wpisani do ewidencji działalności gospodarczej, powinni spełnić ten obowiązek, pod rygorem odmowy wydania zaświadczenia o wpisie przez organ ewidencyjny, w terminie do dnia 31 grudnia 2004r. Zgodnie z art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101 poz. 1178 ze zmianami) zgłoszenie przez przedsiębiorcę zmiany wpisu podlega opłacie w wysokości 50,00 zł.

W omawianym przypadku, obowiązek uzupełnienia brakujących danych w ewidencji, został nałożony przez ustawodawcę, stąd też zasadne jest podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z przedmiotowej opłaty do dnia 31 grudnia 2004r.