Uchwała nr XXIX/241/04 (Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wyrokiem z dnia 1 czerwca 2005 r., stwierdził nieważność niniejszej uchwały)

Uchwała nr XXIX/241/04

Rady Miejskiej w Mosinie

z dnia 22 lipca 2004 r.

 

w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j. t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) w związku z art. 85 ust. 2 oraz art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Uchyla się uchwałę nr XXXVI/312/01 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 stycznia 2001r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina, zatwierdzonego uchwałą nr XXI/127/91 Rady Miasta Mosina z dnia 30 grudnia 1991 r. (Dz. Urz. Woj. Pozn. z 1992 r. Nr 2, poz. 14) w części wsi Babki i Daszewice, w zakresie zasięgu istniejącej napowietrznej linii energetycznej 220 KV wychodzącej ze stacji Plewiska.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§ 3.

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

Uzasadnienie

Burmistrz Gminy zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn.) w związku z art. 85 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) dokonał analizy dalszego kontynuowania prac planistycznych związanych z opracowaniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina we wsiach Daszewice i Babki i zważył co następuje:

- W dniu 25 stycznia 2001r. Rada Miejska w Mosinie podjęła uchwałę nr XXXVI/312/01 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina w części wsi Wiórek, Babki i Daszewice. Przedmiotem opracowania był teren zasięgu istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej 2 x 220 KV + 2 x 400 KV z wykorzystaniem, wpisanym w ustaleniach obowiązującego planu, strefy ograniczonego użytkowania terenu dla istniejącej linii 220 KV.

- W trakcie wyłożenia do publicznego wglądu w dniach od 29 lipca 2002r. do dnia 20 sierpnia 2002r., wpłynęły cztery pisma właścicieli gruntów położonych we wsi Daszewice: pismo Waldemara Drozdowskiego zgłaszające protest, pismo Aleksandra Foltyna nazwane zarzutem, pismo Urszuli, Zygmunta Ryczek i Marka Foltyna nazwane zarzutem oraz pismo Małgorzaty Gawron zawierające protest. Zarząd Miejski w Mosinie, na posiedzeniu w dniu 13 września 2003r., rozpatrzył wyżej wymienione pisma, zakwalifikował je jako protesty i podjął decyzję o ich odrzuceniu. Rada Miejska w Mosinie w dniu 27 lutego 2003r. odrzuciła ww. protesty, podejmując uchwały nr VI/48/03, VI/49/03, VI/50/03 i VI/51/03 z dnia 27 lutego 2003r., biorąc m.in. pod uwagę, że strefa ochrony sanitarnej od istniejącej linii elektroenergetycznej nie została zwiększona.

- Pan Marek Foltyn i P.P. Urszula i Zygmunt Ryczek, wezwali Radę Miejską w trybie art. 101 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) do usunięcia naruszenia ich interesu prawnego, poprzez uchylenie uchwały nr VI/51/03. Rada Miejska w Mosinie w dniu 29 maja 2003r. na XI sesji zwyczajnej Rady Miejskiej w Mosinie. uznała wezwanie za bezskuteczne.

- W dniu 26 czerwca 2003 r. Rada Miejska w Mosinie podjęła uchwałę nr XII/90/03 zatwierdzającą zmianę miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina we wsiach Daszewice i Babki.

- W dniu 17 lipca 2003 r. uchwałą nr XIII/102/03 zostało uznane za bezskuteczne wezwanie Pana Aleksandra Foltyna, zam. Poznań, ul. Rodziewiczówny 14, do usunięcia naruszenia interesu prawnego l w związku z podjęciem przez Radę Miejska w Mosinie uchwały nr VI/49/03 z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie odrzucenia protestu wniesionego do projektu zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina we wsiach Daszewice, Babki i Wiórek.

- Po uchwaleniu zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina we wsiach Daszewice i Babki wpłynęły liczne wezwania o uchylenie uchwały nr XII/90/03 z dnia 26 czerwca 2003r. Burmistrz stanął na stanowisku, aby wszystkie te przedmiotowe wezwania uznać za bezskuteczne.

- Wyrokiem z dnia 5 listopada 2003r., sygn. Akt II S.A./Po 1312/03 Naczelny Sąd Administracyjny Ośrodek Zamiejscowy w Poznaniu stwierdził nieważność uchwały Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 lutego 2003 r. nr VI/51/03 w sprawie odrzucenia protestu. Tym samym zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) zaistniały przesłanki do stwierdzenia jej nieważności.

- Ponadto w dniu 21 stycznia 2004r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu stwierdził nieważność uchwały nr XII/90/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 czerwca 2003r. zatwierdzającej zmianę miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina we wsiach Daszewice i Babki.

Po przeanalizowaniu powyższych faktów, biorąc pod uwagę, że dla inwestycji tej polegającej na budowie dwunapięciowej linii elektroenergetycznej 2 x 220 KV + 2 x 400 KV Plewiska – Kromolice nie było, zgodnie z art. 13 ust. 1 powołanej na wstępie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, obowiązku sporządzenia planu, ponieważ nie była ona wpisana do programów rządowych i wojewódzkich służących realizacji krajowych, regionalnych i ponadlokalnych celów publicznych, Burmistrz podjął decyzję o przerwaniu prac planistycznych, mających na celu uchwalenie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina we wsiach Daszewice i Babki.