Uchwała nr XXIX/242/04

Uchwała nr XXIX/242/04

Rady Miejskiej w Mosinie

z dnia 22 lipca 2004r.

 

w sprawie przekazania właściwemu organowi skargi na postępowanie Burmistrza Gminy Mosina w sprawie uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.

 

Na podstawie art. 231, w związku z art. 234 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Przekazuje się organowi właściwemu tj. Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu, skargę Beaty i Waldemara Wiązek na postępowanie Burmistrza Gminy Mosina w zakresie terminowości, zgodności z prawem rozpatrywania wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy działki 67/17 w Krosinku przy ulicy Leśnej, w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.