Uchwała nr XXXI/247/04

Uchwała nr XXXI/247/04

Rady Miejskiej w Mosinie

z dnia 30 września 2004 r.

 

zmieniająca uchwałę nr XIX/159/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 401 ust. 1, art. 402 ust. 5, art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Ustala się nową treść załącznika do uchwały nr XIX/159/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004 wynikającą z wpływu środków finansowych z tytułu opłat za usunięcie drzew i krzewów.

Załącznik, o którym mowa w § 1 uchwały nr XIX/159/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

 

§ 3.

Uchwała podlega opublikowaniu w „Merkuriuszu Mosińskim” oraz ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

UZASADNIENIE

Wprowadzenie niniejszej uchwały związane jest z wpływem środków finansowych na konto GFOŚiGW z tytułu opłat za usuwanie drzew. W związku z powyższym zachodzi konieczność dokonania zmian w przychodach i wydatkach tego funduszu.

  

Załącznik do uchwały nr XXXI/247/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 września 2004 r.

  

Zestawienie przychodów i wydatków

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004.

 

Przychody

Dział

Rozdział

Paragraf

Plan

900

90011

057

20.000,00

900

90011

296

450.000,00

900

90011

069

1.180.868,09

Razem

1.650.868,09

Stan środków obrotowych na początku roku

400.000,00

Ogółem

2.050.868,09

 

 

Rozchody

Dział

Rozdział

Paragraf

Plan

900

90011

4210

965.000,00

900

90011

4300

1.080.868,09

Razem

2.045.868,09

Stan środków obrotowych na koniec roku

5.000,00

Ogółem

2.050.868,09