Uchwała nr XXXI/249/04

Uchwała nr XXXI/249/04

Rady Miejskiej w Mosinie

z dnia 30 września 2004 r.

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w utrzymaniu Filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu na terenie Gminy Mosina.

 

Na podstawie art. 18 ust. 1, w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 111 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

  1. Wyraża się wolę współdziałania Gminy Mosina z Powiatem Poznańskim w zakresie udzielenia przez Gminę Mosina pomocy finansowej w utrzymaniu Filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu na terenie Gminy Mosina w roku 2004 w wysokości 
    40.000,00 zł /słownie: czterdzieścitysięcyzłotych/.

  2. Szczegółowe zasady udzielenia pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1, określi porozumienie zawarte pomiędzy Gminą Mosina a Powiatem Poznańskim.

     

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

Gmina Mosina wystąpiła do Powiatu Poznańskiego z propozycją pozostawienia na jej terenie Filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Poznaniu. W związku z podjętymi ustaleniami, Gmina Mosina udzieli pomocy finansowej w utrzymaniu tej filii, gdyż pozostawienie jej na terenie mosińskiej gminy będzie służyło mieszkańcom całej Gminy Mosina. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.