Uchwała nr XXXI/250/04

Uchwała nr XXXI/250/04

Rady Miejskiej w Mosinie

z dnia 30 września 2004 r.

 

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Ustala się następujące stawki opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych:

1) za prowadzenie robót w pasie drogowym za zajęcie 1m2 powierzchni jezdni:

a) przy zajęciu jezdni do 20% szerokości włącznie: - 2,00 zł,

b) przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50% szerokości włącznie: - 3,00 zł,

c) przy zajęciu powyżej 50% szerokości do całkowitego zajęcia jezdni: - 5,00 zł,

2) za prowadzenie robót na poboczach, chodnikach, placach, zatokach postojowych i autobusowych, ścieżkach rowerowych i ciągach pieszych, za zajęcie 1m2: - 1,00 zł,

3) za prowadzenie robót na pozostałych elementach pasa drogowego (rowy, pasy zieleni), za zajęcie 1 m2 : - 1,00 zł,
przy czym zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

 

§ 2.

Ustala się następujące stawki opłat rocznych za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego drogi zajętej przez rzut poziomy urządzeń:

1) na obiekcie inżynierskim (np. most, przepust, kładka itp.): - 150,00 zł,

2) poza obiektami inżynierskimi:

a) dla przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych: - 10,00 zł,

b) w pozostałych przypadkach: - 20,00 zł.

Za niepełny rok kalendarzowy wysokość stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim.

Zajęcie pasa drogowego przez krótszy okres niż 1 miesiąc jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 miesiąc.

 

§ 3.

Ustala się następujące stawki opłat dziennych za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam:

1) za 1m2 rzutu poziomego obiektu handlowego lub usługowego: - 0,40 zł,

2) za 1m2 powierzchni reklamy: - 1,50 zł,

3) za 1m2 powierzchni reklamy zawierającej informacje o gminie, powiecie lub województwie, w szczególności w postaci planów, map, tablic, plansz itp.: - 0,10 zł,
przy czym zajęcie pasa drogowego przez krótszy czas niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

 

§ 4.

Ustala się następującą dzienną stawkę za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w § 1, § 2 i § 3 np. punkty handlowe itp., niebędące obiektami budowlanymi, za zajęcie 1m2 powierzchni pasa drogowego: - 0,70 zł,
przy czym za zajęcie powierzchni pasa drogowego mniejszej niż 1 m2 pobiera się opłatę jak za 1m2.

 

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

UZASADNIENIE

Uchwała jest wypełnieniem delegacji zawartej w art. 40 ust. 8 ustawy o drogach publicznych, zgodnie z którym Rada Miejska w Mosinie zobowiązana jest ustalić stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych na terenie Gminy Mosina.

Opracowanie projektu niniejszej uchwały związane jest ze zmianami ustawy o drogach publicznych wprowadzonymi ustawą z dnia 4 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2003 r. Nr 200, poz. 1953), dotyczącymi zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, a w szczególności:

 1. Zniesienie opłaty „ryczałtu za utrudnienie w ruchu drogowym” spowodowanej zajęciem jezdni na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem utrzymaniem i ochrona dróg.

 2. Wprowadzenie opłaty rocznej za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

 3. Wprowadzenie maksymalnych stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, które wynoszą:

  - 10,00 zł za zajęcie 1m2 pasa drogowego na prowadzenie robót w pasie drogowym, umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam i za zajęcie pasa drogowego na zasadach wyłączności;

  - 200,00 zł opłata roczna za 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

 4. Rozszerzenie przeznaczenia przychodów środka specjalnego (opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg) na budowę, przebudowę, remont, utrzymanie i ochronę dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich i przepraw promowych.
  Przychody ze środka specjalnego przed wprowadzeniem zmian cytowaną powyżej ustawą, były przeznaczone wyłącznie na utrzymanie dróg.
 5. Ustalając stawki za zajęcie pasa drogowego kierowano się zasadą niewprowadzania diametralnych różnic pomiędzy stawkami ustalonymi przez jednostki samorządowe, jak również określono taki poziom opłat, który umożliwi ochronę pasa drogowego, a jednocześnie nie zniechęci inwestorów.