Uchwała nr XXXI/251/04

Uchwała nr XXXI/251/04

Rady Miejskiej w Mosinie

z dnia 30 września 2004 r.

 

w sprawie przyjęcia do realizacji projektów w ramach Programu Odnowy Wsi
w roku 2004.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz w oparciu o Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”, Rada Miejska w Mosinie uchwala co, następuje:

 

§ 1.

Wyraża się zgodę na realizację przez Sołectwo Rogalin projektu budowy 2 obiektów sportowych przy Gimnazjum w Rogalinie.

 

§ 2.

Wyraża się zgodę na realizację przez Sołectwo Drużyna, Nowinki projektu polegającego na remoncie świetlicy wiejskiej.

 

§ 3.

Wyraża się zgodę na realizację przez Sołectwo Pecna, Konstantynowo projektu polegającego na adaptacji sali i wyposażenia kuchni w budynku wielofunkcyjnym na potrzeby świetlicy wiejskiej.

 

§ 4.

Wyraża się zgodę na realizację przez Sołectwo Świątniki projektu polegającego na renowacji obiektu zabytkowego – figurki sakralnej.

 

§ 5.

Wyraża się zgodę na realizację przez Sołectwo Radzewice projektu polegającego na modernizacji i remoncie świetlicy wiejskiej i remizy strażackiej.

 

 

§ 6.

Wyraża się zgodę na realizację przez Sołectwo Rogalinek projektu polegającego na budowie bazy sportowo-rekreacyjnej przy Szkole Podstawowej.

 

§ 7.

Wyraża się zgodę na realizację przez Sołectwo Krosno projektów polegających na utwardzeniu zjazdów ulicznych oraz doposażenia i zagospodarowania placu zabaw.

 

§ 8.

Wyraża się zgodę na realizację przez Sołectwo Krosinko, Ludwikowo projektu polegającego na budowie obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej.

 

§ 9.

Wyraża się zgodę na realizację przez Sołectwo Żabinko projektu polegającego na remoncie i doposażeniu świetlicy wiejskiej.

 

§ 10.

Wyraża się zgodę na realizację przez Sołectwo Czapury projektu polegającego na uruchomieniu trasy turystycznej pieszo–rowerowej oraz przeprawy promowej.

 

§ 11.

Wyraża się zgodę na realizację przez Sołectwa Baranówko i Sowinki, Sowiniec projektu polegającego na remoncie i modernizacji Klubu Rolnika oraz zagospodarowaniu istniejącego placu zabaw w Sowinkach.

 

§ 12.

Wyraża się zgodę na realizację przez Sołectwo Daszewice projektu polegającego na remoncie części kuchennej świetlicy wiejskiej oraz zakupie wyposażenia kuchennego dla świetlicy.

 

§ 13.

Gwarantuje się udział środków własnych budżetu Gminy Mosina w finansowaniu powyższych zadań w wysokości co najmniej 20% wartości całkowitej realizowanych projektów.

 

§ 14.

Na koordynatora gminnego programu wyznacza się Bogusława Baraniaka.

 

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 16.

Uchwała podlega opublikowaniu w „Merkuriuszu Mosińskim” oraz ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.

 

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

UZASADNIENIE

Przyjęcie do realizacji zadań w ramach Programu Odnowy Wsi wymaga akceptacji Rady Miejskiej w Mosinie wspomnianych projektów w formie uchwały.

Podjęcie tych projektów służyć będzie mobilizacji lokalnych społeczności i pobudzenia aktywności do podejmowania wspólnych przedsięwzięć na rzecz poprawy warunków i jakości życia w swojej miejscowości.