Uchwała nr XXXI/252/04

Uchwała nr XXXI/252/04

Rady Miejskiej w Mosinie

z dnia 30 września 2004 r.

 

dotycząca powołania komisji opiniującej wnioski w sprawie przyznania stypendium Samorządu Gminy Mosina dla uczniów publicznych gimnazjów na terenie Gminy Mosina.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz pkt 6 postanowień ogólnych „Regulaminu przyznawania stypendiów publicznych gimnazjów na terenie Gminy Mosina”, stanowiącego załącznik do uchwały nr XXVIII/229/04 Rady Miejskiej w Mosinie z 30 czerwca 2004 r., Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Powołuje się komisję opiniującą wnioski w sprawie przyznania stypendium Samorządu Gminy Mosina dla uczniów publicznych gimnazjów na terenie Gminy Mosina w składzie:

 1. przedstawiciel Burmistrza: Kierownik Referatu Oświaty – Małgorzata Kasprzyk –przewodnicząca komisji,

 2. dwóch członków Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Mosinie: 

   

  - Danuta Białas,

  - Halina Labrzycka-Jankiewicz,

 3. przedstawiciele szkół wnioskodawców:

  - Anna Chilczuk-Bech – Zespół Szkół w Mosinie,

  - Lidia Szyrej – Gimnazjum w Pecnej,

  - Brygida Wieczorek – Gimnazjum w Rogalinie,

  - Arleta Pawlak – Gimnazjum w Daszewicach,

 4. przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Mosinie:

- Tomasz Żak – sekretarz komisji.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 3.

Traci moc uchwała nr XXX/246/04 Rady Miejskiej w Mosinie z 9 września 2004 r. w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski w sprawie przyznania stypendium Samorządu Gminy Mosina dla uczniów publicznych gimnazjów na terenie Gminy Mosina.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 18 ust. 2, pkt 14 a ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Rada Miejska w Mosinie ma prawo podejmowania uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów zgodnie z uchwalonym regulaminem. Uchwała, której załącznikiem jest „Regulamin przyznawania stypendiów Samorządu Gminy Mosina dla uczniów publicznych gimnazjów na terenie Gminy Mosina”, weszła w życie 1 września 2004 r. Ponadto zaszły zmiany osobowe w składzie wyżej wymienionej komisji opiniującej wnioski, gdyż od 22 lipca 2004 r. Kierownikiem Referatu Oświaty jest Małgorzata Kasprzyk, która jako przedstawiciel Burmistrza ma być przewodniczącą tej komisji oraz pojawiła się możliwość składania wniosków przez Gimnazjum w Rogalinie, w związku z czym szkoły wnioskodawców reprezentowane są przez czterech przedstawicieli.