Uchwała nr XXXVII/319/05

Uchwała nr XXXVII/319/05
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 24 lutego 2005 r.

w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Zwalnia się z obowiązku zbycia w drodze przetargu działkę gruntu przeznaczoną pod realizację urządzeń infrastruktury technicznej, oznaczoną ewidencyjnie jako działka numer 1784/16 obr. Mosina, ark. mapy 28, o powierzchni 118 m², zapisaną w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 25.522 jako własność Gminy Mosina.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu
w “Merkuriuszu Mosińskim” oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.

 

  

UZASADNIENIE

Grupa Energetyczna ENEA S. A., Zakład Główny w Poznaniu przy ul. Nowowiejskiego 11, zwróciła się z wnioskiem o sprzedaż działki oznaczonej ewidencyjnie jako nr 1784/6 obr. Mosina, ark. mapy 28, pod budowę stacji transformatorowej.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych i usług sportu pomiędzy ul. Konopnickiej a Kanałem Mosińskim w Mosinie, zatwierdzonym uchwałą Nr LXII/503/02 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 września 2002 r., działka numer 1784/6 przeznaczona jest pod tereny stacji transformatorowych, oznaczonych na planie graficznym symbolem EE.
Na podstawie art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, rada gminy w drodze uchwały może zwolnić z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczone pod realizację urządzeń infrastruktury technicznej.
Z uwagi na powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.