Uchwała nr XLII/346/05

UCHWAŁA NR XLII/346/05
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 2 czerwca 2005 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami w Mosinie, obejmującego obszar pomiędzy ulicami: Kolejową, Śremską, Wawrzyniaka i Dworcową.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami w Mosinie, obejmującego obszar pomiędzy ulicami: Kolejową, Śremską, Wawrzyniaka i Dworcową.

 

§ 2.

 1. Plan, o którym mowa w § 1, obejmuje obszar przedstawiony na rysunku w skali 1 : 10 000, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 2. Przedmiotem opracowania jest teren, który ma zostać przeznaczony na cele zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.
 3. Zakres ustaleń planu obejmuje:
  1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
  2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
  3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
  4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
  5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
  6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;
  7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;
  8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych miejscowym planem;
  9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
  10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
  11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
  12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

Burmistrz Gminy Mosina zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), dokonał analizy przeznaczenia terenu położonego w Mosinie pomiędzy ulicami: Kolejową, Śremską, Wawrzyniaka i Dworcową pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami oraz określił zakres opracowania planu. Przedmiotowy teren otoczony jest zabudową mieszkalno-usługową i nie jest całkowicie zainwestowany, a jego położenie w centrum miasta uzasadnia opracowanie planu, który umożliwi właściwe wykorzystanie terenu i jego uporządkowanie pod względem urbanistycznym.
Przeznaczenie przedmiotowego terenu na cele zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami zgodne jest z obowiązującym “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina”, zatwierdzonym uchwałą Nr XLVIII/365/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 9 czerwca 1998 r.