Uchwała nr XLII/348/05

UCHWAŁA NR XLII/348/05
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 2 czerwca 2005 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Mieczewo

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Nadaje się istniejącej ulicy w Mieczewie, obejmującej działki o numerach ewidencyjnych 384/32, 384/33 i 384/49, stanowiące własność Gminy Mosina, nazwę “Wichrowa”.

 

§ 2.

Integralną część uchwały stanowi mapa wsi Mieczewo.

 

§ 3.

Ustalona uchwałą nazwa ulicy podlega przeniesieniu na mapę zasadniczą i ewidencyjną Gminy Mosina.

 

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

  

UZASADNIENIE

Dnia 21 lutego 2003 r. Burmistrz Gminy Mosina wydał decyzję Nr PN 7414-4/2003 zatwierdzającą projekt podziału działek o numerach ewidencyjnych 384/4 i 384/29, położonych na terenie wsi Mieczewo, w wyniku którego powstały nowe ulice. Rada Sołecka Sołectwa Mieczewo zwróciła się z wnioskiem o nadanie nazwy jednej z ulic: “Wichrowa”. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.