Uchwała nr XLII/349/05

UCHWAŁA NR XLII/349/05
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 2 czerwca 2005 r.

w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Rogalin.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

  1. Nadaje się istniejącej ulicy w Rogalinie, obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 125/28, stanowiącej własność Gminy Mosina, nazwę “Akacjowa”.
  2. Nadaje się istniejącej ulicy w Rogalinie, obejmującej działki o numerach ewidencyjnych: 128/15, 125/18, 134/12,135/27 i 128/42, stanowiące własność Gminy Mosina, nazwę “Bukowa”.
  3. Nadaje się istniejącej ulicy w Rogalinie, obejmującej działki o numerach ewidencyjnych 125/13, 128/27 i 135/14, stanowiące własność Gminy Mosina, nazwę “Dębowa”.
  4. Nadaje się istniejącej ulicy w Rogalinie, obejmującej działki o numerach ewidencyjnych 128/35 oraz 135/22, stanowiące własność Gminy Mosina, nazwę “Klonowa”.

 

§ 2.

Integralną część uchwały stanowi mapa wsi Rogalin.

 

§ 3.

Ustalone uchwałą nazwy ulic podlegają przeniesieniu na mapę zasadniczą i ewidencyjną Gminy Mosina.

 

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

UZASADNIENIE

Dnia 26 maja 2003 r. Burmistrz Gminy Mosina wydał decyzję zatwierdzającą projekt podziału działek położonych na terenie wsi Rogalin, w wyniku którego powstały nowe ulice. Rada Sołecka Sołectwa Rogalin zwróciła się z wnioskiem o nadanie nazw tym ulicom. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.