Uchwała nr XLII/347/05

UCHWAŁA NR XLII/347/05
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 2 czerwca 2005 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w Mosinie.

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Nadaje się istniejącej ulicy w Mosinie, obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 514/14, stanowiącą własność Gminy Mosina, nazwę “Mariana Obsta”.

 

§ 2.

Integralną część uchwały stanowi mapa Mosiny.

 

§ 3.

Ustalona uchwałą nazwa ulicy podlega przeniesieniu na mapę zasadniczą i ewidencyjną Gminy Mosina.

 

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

  

UZASADNIENIE

Dnia 26 lipca 2000 r. Burmistrz Gminy Mosina wydał decyzję zatwierdzającą projekt podziału działki o numerze ewidencyjnym 514, położonej w Mosinie przy ulicy Wodnej, w wyniku którego powstała nowa ulica. Przewodniczący Zarządu Osiedla nr 2 w Mosinie zwrócił się z wnioskiem o nadanie nazwy ulicy. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.