Uchwała nr XLII/342/05

UCHWAŁA NR XLII/342/05
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 2 czerwca 2005 r.

w sprawie zwolnienia od opłaty zgłoszenia o dokonanie wpisu
i zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

W uchwale nr XXXIX/339/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie zwolnienia od opłaty zgłoszenia o dokonanie wpisu i zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1. otrzymuje brzmienie:”
    “Zwalnia się od opłaty zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności
    gospodarczej złożone przez osobę fizyczną podejmującą po raz pierwszy działalność gospodarczą”.
2) uchyla się § 2.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

UZASADNIENIE

Art. 7 a ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.) stanowi, że zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej podlega opłacie skarbowej w kwocie 100 zł, a jeżeli zgłoszenie dotyczy zmiany wpisu, opłata wynosi 50 zł. Powyższe opłaty stanowią w całości dochód gminy. Przepis ten zawiera również fakultatywne upoważnienie dla rady gminy do wprowadzenia zwolnienia od wyżej wymienionych opłat. Niniejsza uchwała wprowadza zwolnienie od opłaty w przypadku, gdy o wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Gminy Mosina, ubiega się osoba fizyczna po raz pierwszy.
Zwolnienie od opłaty za wpis osób fizycznych zgłaszających po raz pierwszy działalność gospodarczą ma na celu wspieranie tworzenia małych, często jednoosobowych przedsiębiorstw oraz ułatwienie podjęcia działalności gospodarczej