Uchwała nr XLVII/364/05

UCHWAŁA NR XLVII/364/05
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 29 września 2005 r.

w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Burmistrza Gminy Mosina działań, mających na celu przygotowanie emisji obligacji przez Gminę Mosina.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Wyraża się zgodę na podjęcie przez Burmistrza Gminy Mosina działań, mających na celu przygotowanie emisji obligacji przez Gminę Mosina.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

UZASADNIENIE

W związku z potrzebą pozyskania środków finansowych na inwestycje, Rada Miejska w Mosinie wyraża wolę wyemitowania przez Gminę Mosina obligacji i tym samym zachodzi potrzeba upoważnienia Burmistrza Gminy Mosina do podjęcia działań mających na celu przygotowanie emisji. Realizacja powyższego uzasadnia podjęcie niniejszej uchwały.