Uchwała nr XLVII/363/05

UCHWAŁA NR XLVII/363/05
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 29 września 2005 r.

w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji mosińsko-puszczykowskiej.


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. Nr 283, poz. 2841) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Opiniuje się pozytywnie projekt planu aglomeracji mosińsko-puszczykowskiej, w zakresie udziału Gminy Mosina w aglomeracji mosińsko-puszczykowskiej.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Mosinie.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

UZASADNIENIE

Wojewoda Wielkopolski pismem nr SR.II-4. 661 72-3/05 z dnia 24 sierpnia br. zwrócił się do Rady Miejskiej w Mosinie o zaopiniowanie projektu planu aglomeracji mosińsko-puszczykowskiej, w zakresie udziału Gminy Mosina w aglomeracji mosińsko-puszczykowskiej. Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Komisja Inwestycji, Mienia Komunalnego i Ładu Przestrzennego na swoim wspólnym posiedzeniu w dniu 12 września br. pozytywnie zaopiniowały powyższy projekt planu aglomeracji.
W związku z tym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.