Uchwała nr XLVII/365/05

UCHWAŁA NR XLVII/365/05
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 29 września 2005 r.

w sprawie “Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005”.

 

Na podstawie art. 41 ust 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 142, poz. 1231 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Wprowadza się zmiany do “Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005”, przyjętego uchwałą nr XXXIV/290/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia “Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005”, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

UZASADNIENIE

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nakłada na gminę obowiązek realizacji zadań związanych z profilaktyką alkoholową oraz zapewnienie bezpłatnej pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym, w szczególności dzieciom. Uchwalony w grudniu ubiegłego roku “Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005” zakładał realizację uruchomienia świetlicy socjoterapeutycznej w Rogalinie. W wyniku przeprowadzonej rozmowy z Dyrektorem Gimnazjum w Rogalinie okazało się, że istnieje potrzeba uruchomienia świetlicy z uwagi na brak pracy i szerzący się alkoholizm. Świetlica uruchomiona zostanie w budynku Gimnazjum w Rogalinie, a prowadzący pedagog został wybrany po rozmowie kwalifikacyjnej z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mosinie na posiedzeniu w dniu 22.08.2005 r. Powyższe środki finansowe zostaną przeznaczone na wyposażenie świetlicy, koszty utrzymania oraz koszty wynagrodzenia nauczyciela.

 

Załącznik do uchwały nr XLVII/365/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2005 r.

   

Zmiany do “Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych na rok 2005”

 

Zadanie II: Udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy alkoholowe.

Formy realizacji:

3) Finansowanie wypoczynku dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem:                          36.000,00

    zmniejszenie środków na powyższe zadanie o 9.000,00 zł z uwagi

    na tańszy zakup usługi

4) prowadzenie świetlic dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem:                                  149.800,00

    zwiększenie środków na uruchomienie świetlicy w Rogalinie o 9.000,00 zł

Świetlica w Rogalinie

- finansowanie działań kulturalno-rekreacyjnych                                                                       1.000,00

- zakup artykułów potrzebnych do wyposażenia świetlicy                                                         7.000,00

  (telewizor, magnetowid, radio, artykuły gospodarstwa domowego,

  lodówka, stoliki, zamykana szafa do sprzętu)

- prowadzenie zajęć w świetlicy przez psychologa                                                                    1.000,00