Uchwała nr XLVII/366/05

UCHWAŁA NR XLVII/366/05
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 29 września 2005 r.

w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2005.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 109 i art. 124 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.)

Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr XXXV/302/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2005, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie nr XXXVII/316/05 z dnia 24 lutego 2005 r., nr XXXVIII/327/05 z dnia 31 marca 2005 r., nr XXXIX/337/05 z dnia 15 kwietnia 2005 r. i nr XLIV/355/05 z dnia 30 czerwca 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

 

Dochody budżetu Gminy na 2005 rok


 

zwiększa się o 186 113,00 zł do kwoty

39 255 483,00 zł

 

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

w tym zadania zlecone 4 344 376,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały

 
 

Wydatki budżetu Gminy na rok 2005

 
 

zwiększają się o 186 113,00 zł do kwoty

37 796 134,00 zł

 

w tym:

a) zadania zlecone 4 344 376,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały

 
 

b) udzielone dotacje 4 433 379,00

- zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6 do uchwały

 
 

c) wydatki bieżące i majątkowe

 
 

- zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały

 
 

Nadwyżka budżetu Gminy zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek – zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

 

Zmienia się plan wydatków i dotacji inwestycyjnych z budżetu Gminy Mosina na rok 2005 – zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

 

Zmienia się wieloletni plan inwestycyjny – zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego 2005.

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

  

1. Dochody

- Dział 751 – zwiększa się o kwotę 67.884,00 zł, są to dotacje celowe: wybory Prezydenta RP 15.734,00 zł oraz wybory do Sejmu i Senatu 52.150,00 zł.

- Dział 801 – zwiększa się o kwotę 56.229,00 zł, są to dotacje celowe z przeznaczeniem na: wyprawki szkolne 1.509,00 zł i środki na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom w kwocie 54.720,00 zł.

- Dział 852 – zwiększa się o kwotę 62.000 zł, jest to dotacja celowa “posiłek dla potrzebujących”

Łączne zwiększenie dochodów wynosi 186.113,00 zł.

2. Wydatki

- Dział 751 – zwiększa się o kwotę 67.884,00 zł, są to dotacje celowe: wybory Prezydenta RP 15.734,00 zł oraz wybory do Sejmu i Senatu 52.150,00 zł.

- Dział 801 – zwiększa się o kwotę 33.773,00 zł, są to dotacje celowe z przeznaczeniem na: wyprawki szkolne 1.509,00 zł i środki na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom w kwocie 54.720,00 zł oraz dokonuje się przeniesień do działu 854.

- Dział 852 – zwiększa się o kwotę 62.000 zł, jest to dotacja celowa “posiłek dla potrzebujących

Ponadto dokonuje się przeniesień wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Łączne zwiększenie wydatków wynosi 186.113,00 zł.

Załączniki do uchwały nr XLVII/366/05.pdf