Uchwała nr XLVII/367/05

UCHWAŁA NR XLVII/367/05
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 29 września 2005 r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Mosina.


Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Konsultacje z mieszkańcami gminy przeprowadza się w przypadkach, gdy wymagają tego przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

§ 2.

 1. Konsultacje mogą być przeprowadzone także w innych sprawach ważnych dla gminy:
  a) jeśli organy gminy zwrócą się do mieszkańców o wyrażenie opinii w sprawach mających być przedmiotem ich rozstrzygnięć;
  b) na wniosek co najmniej 1/20 mieszkańców gminy uprawnionych do brania udziału
  w konsultacjach, jeżeli konsultacja dotyczy mieszkańców całej gminy;
  c) na wniosek co najmniej 1/20 mieszkańców obszaru objętego konsultacją, uprawnionych do brania udziału w konsultacjach, jeżeli konsultacja nie dotyczy mieszkańców całej gminy.
 2. Wnioski mieszkańców, o których mowa w punkcie b) i c), powinny zawierać ich imiona, nazwiska, adresy zamieszkania, numery ewidencyjne PESEL oraz własnoręcznie złożone podpisy. Wniosek powinien wskazywać również reprezentanta wnioskodawców.
 3. Ilość mieszkańców, o których mowa w ust. 1, ustala się na dzień 31 grudnia poprzedzającego roku kalendarzowego.

 

§ 3.

Konsultacje przeprowadza się na zebraniach z mieszkańcami gminy, jeśli organ gminy zarządzający konsultacje nie postanowi inaczej.

 

§ 4.

O przeprowadzeniu konsultacji na wniosek mieszkańców lub z własnej inicjatywy, decyduje Rada Miejska w odrębnej uchwale. Rada Miejska podejmuje uchwałę w sprawie konsultacji w terminie 60 dni od daty złożenia wniosku.

 

§ 5.

W przypadku nieuwzględnienia wniosku mieszkańców o przeprowadzenie konsultacji, Rada Miejska informuje o tym wskazanego reprezentanta wnioskodawców oraz ogłasza treść uchwały z uzasadnieniem na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, właściwych jednostek pomocniczych gminy oraz na stronie internetowej Gminy Mosina.

 

§ 6.

O przeprowadzeniu konsultacji w sytuacji określonej w § 1 lub z własnej inicjatywy, decyduje Burmistrz w formie zarządzenia.

 

§ 7.

W konsultacjach mają prawo brać udział mieszkańcy gminy, stale zamieszkujący na jej obszarze, którzy w dniu odpowiadającym dacie rozpoczęcia konsultacji mają ukończone 18 lat.

 

§ 8.

Konsultacja oznacza rejestrację opinii, uwag i propozycji do sposobu rozstrzygnięcia sprawy poddanej konsultacji.

 

§ 9.

 1. Postanawiając o przeprowadzeniu konsultacji, organ gminy podaje do wiadomości publicznej w szczególności:
  a) przedmiot konsultacji oraz cele i przewidywane skutki projektowanego rozstrzygnięcia;
  b) terytorialny zasięg konsultacji;
  c) sposób i tryb zgłaszania opinii, uwag i propozycji;
  d) datę rozpoczęcia i zakończenia konsultacji;
  e) sposób oraz tryb podsumowania zgłoszonych opinii, uwag i propozycji.
 2. Organ gminy do przeprowadzenia konsultacji może powołać komisję w składzie od 3 do 7 osób.
 3. Konsultacje przeprowadza się na koszt Gminy Mosina.

 

§ 10.

 1. Organ gminy rozpatruje opinie, uwagi i propozycje zgłoszone w toku konsultacji oraz poddaje je analizie.
 2. Organ gminy podaje do wiadomości publicznej wynik konsultacji oraz ogłoszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, właściwych jednostek pomocniczych gminy oraz na stronie internetowej Gminy Mosina.

 

§ 11.

Wyniki konsultacji nie wiążą organów gminy.

 

§ 12.

Burmistrz prowadzi rejestr przeprowadzonych konsultacji.

 

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 14.

Traci moc uchwała nr VI/52/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami.

 

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i podlega publikacji w informatorze gminy.

  

 

  

UZASADNIENIE

W związku z potrzebą uproszczenia procedury przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Mosina, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.