Uchwała nr XLVII/368/05

UCHWAŁA NR XLVII/368/05
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 29 września 2005 r.

w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Międzygminnego “Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”.

 

Na podstawie art. 67 ust. 3 w związku z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Przyjmuje się zmiany w Statucie Związku Międzygminnego “Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

  

UZASADNIENIE

Rady Gmin: Granowo, Kamieniec i Rakoniewice podjęły uchwały o przystąpieniu do Związku Międzygminnego “Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” oraz o przyjęciu jego Statutu. Zgromadzenie Związku na posiedzeniu w dniu 14 lipca 2005 r. podjęło uchwałę o przyjęciu do Związku nowych uczestników. W wyniku powyższego zaistniała konieczność zmiany zapisów § 3 Statutu Związku. Ponadto dokonuje się innych zmian określonych w załączniku do niniejszej uchwały, a których konieczność określiła dotychczasowa działalność Związku. Zakres zmian wynika z propozycji zgłaszanych w trakcie obrad Zgromadzenia na dotychczasowych posiedzeniach oraz propozycji gmin – uczestników Związku.
Na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, zmiana Statutu Związku Międzygminnego następuje w trybie przewidzianym dla jego ustanowienia. Wobec powyższego dla ważności zmian w Statucie Związku, koniecznym jest podjęcie przez rady gmin uczestników Związku uchwał o zmianie Statutu.

 

 

Załącznik do uchwały nr XLVII/368/05 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2005r.

 

Zmiany w Statucie Związku Międzygminnego “Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”.

 

 1. § 3 otrzymuje następujące brzmienie:

   

  § 3.

  Uczestnikami Związku, zwanymi w dalszej treści niniejszego Statutu “Uczestnikami”, są Gminy:
  - Brodnica,
  - Czempiń,
  - Dolsk,
  - Granowo,
  - Grodzisk Wielkopolski,
  - Kamieniec,
  - Kościan,
  - Miasto Kościan,
  - Miasto Luboń,
  - Mosina,
  - Miasto Puszczykowo,
  - Rakoniewice,
  - Stęszew,
  - Śrem.

   

 2. § 10 otrzymuje następujące brzmienie:

  § 10.

  1. W skład Zgromadzenia wchodzą Wójtowie i Burmistrzowie gmin będących Uczestnikami Związku.
  2. W skład Zgromadzenia mogą wchodzić Zastępcy Wójta lub Zastępcy Burmistrza, desygnowani do reprezentowania gminy w Zgromadzeniu w trybie art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz.1591 ze zm.)
  3. Kadencja organów Związku upływa wraz z upływem kadencji Wójta, Burmistrza. Przedstawiciele Uczestników pełnią swoje funkcje w organach Związku do czasu wyboru na ich miejsce innych osób i do czasu wyboru nowego Zarządu.
  4. Wystąpienie oraz wykluczenie uczestnika ze Związku skutkuje równocześnie pozbawieniem jego przedstawicieli członkostwa w organach Związku.

 3. § 12 otrzymuje następujące brzmienie:

  § 12.

  Do kompetencji Zgromadzenia należy:
  1) ustalenie programów realizacji zadań Związku,
  2) uchwalenie rocznego planu finansowego Związku, rozpatrywanie sprawozdań z wykonania planu finansowego za rok poprzedni i podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielania lub nieudzielania zarządowi absolutorium z tego tytułu,
  3) stanowienie o podziale zysków lub pokrywaniu strat powstałych z działalności Związku,
  4) zaciąganie długoterminowych pożyczek i kredytów,
  5) ustalenie maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych, zaciąganych przez Zarząd Związku w roku budżetowym,
  6) przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Związku,
  7) decydowanie w sprawach tworzenia, przekształcenia i likwidacji jednostek organizacyjnych Związku oraz tworzenia spółek prawa handlowego, wnoszenia i wycofywania z nich udziałów a także zbywania akcji,
  8) nadawanie statutów i regulaminów organizacyjnych jednostkom organizacyjnym Związku,
  9) uchwalanie regulaminu pracy Zarządu i regulaminu Biura Związku,
  10) realizowanie w ramach Związku kompetencji rady gminy w odniesieniu do zadań zleconych Związkowi,
  11) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia i wykluczenia ze Związku,
  12) wybieranie i odwoływanie Zarządu Związku,
  13) ustalanie wynagrodzeń lub diet z tytułu pracy w Zarządzie Związku członków Zarządu Związku,
  14) uchwalanie projektu zmian w Statucie Związku,
  15) podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Związku oraz podziału jego mienia na skutek likwidacji,
  16) ustanowienie w innych sprawach wniesionych pod obrady przez Zarząd Związku,
  17) ustalenie zakresu i trybu podejmowania przez Zarząd decyzji w sprawach majątkowych Związku,
  18) ustalanie składki członkowskiej, składki inwestycyjnej oraz środków ponoszonych na inne koszty działalności Związku,
  19) kontrolowanie działalności Zarządu oraz jednostek organizacyjnych i podmiotów wymienionych w § 7 ust. 1,
  20) wybieranie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej oraz ustalanie regulaminu jej działania,
  21) ustalanie zasad reprezentacji Związku w Spółkach prawa handlowego utworzonych przez Związek, lub do których Związek przystąpi.

 4. Skreśla się § 14 ust. 2.

   

 5. § 15 otrzymuje następujące brzmienie:

  § 15.

  1. Zgromadzenie odbywa posiedzenia nie rzadziej niż raz na kwartał.
  2. Zgromadzenie zwołuje się najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad drogą elektroniczną z potwierdzeniem odbioru lub faxem
  3. W zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia Zgromadzenia należy podać dzień, godzinę i miejsce Zgromadzenia oraz porządek obrad, wraz z projektami uchwał i protokołem z poprzedniego Zgromadzenia.
  4. Posiedzenia Zgromadzenia są protokołowane, protokół powinien być odczytany i przyjęty na następnym posiedzeniu.

 6. § 16 otrzymuje następujące brzmienie:

  § 16.

  1. Zgromadzenie kontroluje działalność Zarządu oraz jednostek i podmiotów, o których mowa w § 7.
  2. Zgromadzenie wybiera i odwołuje w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu Zgromadzenia członków Komisji Rewizyjnej.

 7. § 18 otrzymuje następujące brzmienie:

  § 18.

  1. Zarząd składa się z 5 członków. W skład Zarządu wchodzą Przewodniczący, Zastępca i 3 członków.
  2. Członków Zarządu wybiera i odwołuje Zgromadzenie ze swego grona w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu Zgromadzenia. Dopuszczalny jest wybór członka Zarządu spoza członków Zgromadzenia w liczbie 1.
  3. Zarząd wykonuje zadania przy pomocy Biura Związku.
  4. Organizacje i funkcjonowanie Biura Związku określa regulamin organizacyjny biura.
  5. Czynności ze stosunku pracy wobec pracowników Biura Związku wykonuje
   w imieniu Związku Przewodniczący Zarządu.
  6. Biurem Związku kieruje Dyrektor Biura Związku.

 8. § 28 otrzymuje następujące brzmienie:

   

  § 28.

  1. Każdemu z uczestników Związku zapewnia się obsługę potrzeb jego mieszkańców na równych zasadach, z uwzględnieniem udziału uczestników Związku w kosztach wspólnej działalności Związku, według zasad określonych w Statucie.
  2. Uczestnicy Związku ponoszą koszty działalności Związku, w formie składki członkowskiej. Wysokość, zasady i terminy wnoszenia składki oraz zasady udziału uczestników w zyskach ustala w drodze uchwały Zgromadzenie Związku.
  3. Jeżeli własne dochody Związku oraz świadczenie uczestników Związku (składki członkowskie) nie wystarczą na pokrycie strat, straty rozkłada się na uczestników Związku proporcjonalnie do wysokości składki członkowskiej wnoszonej przez danego uczestnika Związku.
  4. Wysokość środków na inne koszty działalności Związku oraz zasady i terminy ich wnoszenia ustala w drodze uchwały Zgromadzenie Związku.
  5. Zgromadzenie ustala w drodze uchwały wysokość i zasady wnoszenia składki inwestycyjnej.