Uchwała nr XLVII/370/05

UCHWAŁA NR XLVII/370/05
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 29 września 2005 r.

w sprawie cen za usługi przewozowe gminnego transportu zbiorowego.

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

W uchwale Nr LII/427/02 Rady Miejskiej w Mosinie w sprawie cen za usługi przewozowe gminnego transportu zbiorowego, zmienionej uchwałą Nr LIX/467/02 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 czerwca 2002 r., w § 1 ust. 2 oraz ust. 3 otrzymują następujące brzmienie:

“2. Uprawnienia do bezpłatnych przejazdów gminnym transportem zbiorowym – poza uprawnieniami ustawowymi – przysługują:

1) dzieciom do lat 6 – na podstawie oświadczenia rodzica lub opiekuna;
2) dzieciom w trakcie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego ze szkół z terenu Gminy Mosina, mieszkającym na terenie Gminy Mosina – na podstawie oświadczenia rodzica lub opiekuna;
3) uczniom szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Mosina mieszkającym na terenie Gminy Mosina – na podstawie legitymacji szkolnej;
4) honorowym dawcom krwi I – na podstawie legitymacji wydanej przez Wielkopolski Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Poznaniu oraz Legitymacji Honorowego Dawcy Krwi wydanej przez Klub Honorowych Dawców Krwi lub stację krwiodawstwa;
5) osobom niepełnosprawnym (w tym dzieciom i młodzieży) wraz z opiekunem – na podstawie jednego z niżej wymienionych dokumentów:
 1. orzeczenia lub wypisu z orzeczenia albo legitymacji, z jednym z następujących stwierdzeń:
  a) całkowita niezdolność do pracy oraz do samodzielnej egzystencji,
  b) znaczny stopień niepełnosprawności,
  c) pierwsza grupa inwalidztwa,
  wydanych przez ustawowo uprawnione organy emerytalno-rentowe lub zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności wraz z dowodem tożsamości;
 2. orzeczenia o niepełnosprawności dla osób w wieku do 16 roku życia, wydanego przez ustawowo uprawnione zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności albo zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka dla ustalenia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego, wydanego przez lekarza leczącego, wraz z dowodem tożsamości;
 3. legitymacji wydanej przez szkoły i placówki specjalne (wzór MEN-II/182/2);
 4. legitymacji wydanej przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, z wpisem stwierdzającym całkowitą niezdolność do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub znaczny stopień niepełnosprawności (dawna I grupa inwalidztwa);
 5. orzeczenia lub wypisu z orzeczenia albo legitymacji, stwierdzającego całkowitą niezdolność do pracy lub umiarkowany stopień niepełnosprawności tylko z powodu niesprawności narządu wzroku (dawna II grupa inwalidztwa), wydanego przez ustawowo uprawnione organy emerytalno-rentowe lub zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, wraz z dowodem tożsamości;
 6. legitymacji wydanej przez Polski Związek Niewidomych z jednym z następujących wpisów, stwierdzających:
  a) znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
  b) całkowitą niezdolność do pracy oraz do samodzielnej egzystencji (dawna I grupa inwalidztwa) lub całkowitą niezdolność do pracy (dawna II grupa inwalidztwa);

6) funkcjonariuszom Policji Państwowej – na podstawie legitymacji funkcjonariusza;
7) umundurowanym funkcjonariuszom żandarmerii wojskowej oraz umundurowanym funkcjonariuszom Straży Miejskiej w Mosinie – w czasie pełnienia służby;
8) żołnierzom zasadniczej służby wojskowej i osobom odbywającym zastępczą służbę wojskową – na podstawie książeczki wojskowej z odpowiednim wpisem;
9) osobom, które ukończyły 70 lat – na podstawie dowodu tożsamości;
10) inwalidom wojennym i wojskowym – na podstawie książeczki inwalidy wojennego (wojskowego), wystawionej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

3.  Uprawnienia do ulgowych przejazdów gminnym transportem zbiorowym (50%) – poza uprawnieniami ustawowymi – przysługują:

1) studentom szkół wyższych i wyższych szkół wojskowych – na podstawie legitymacji studenckiej;
2) dzieciom i młodzieży uczącej się do ukończenia 23 roku życia – na podstawie legitymacji szkolnej;
3) dzieciom w wieku powyżej 4 lat, do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej – na podstawie oświadczenia rodzica lub opiekuna;
4) głuchoniemym – na podstawie legitymacji, wydanej przez Polski Związek Głuchych z jednym z następujących wpisów, stwierdzających:

 1. umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności,
 2. całkowitą niezdolność do pracy (dawna II grupa inwalidzka) lub częściową niezdolność do pracy (dawna III grupa inwalidzka);


5) emeryci i renciści oraz ich współmałżonkowie, na których otrzymują zasiłki rodzinne – na podstawie legitymacji emeryta-rencisty albo aktualnego odcinka emerytury lub renty, wraz z dowodem tożsamości – na podstawie decyzji o przyznanie zasiłku rodzinnego, wydanej przez ustawowo uprawnione organy emerytalno-rentowe, wraz z dowodem tożsamości;
6) osobom pobierającym zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne – na podstawie decyzji wydanej przez Powiatowy Urząd Pracy wraz z dowodem tożsamości;
7) kombatantom – na podstawie legitymacji wydanej przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.”

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

UZASADNIENIE

W związku z potrzebą szczegółowego określenia osób uprawnionych do bezpłatnych i ulgowych przejazdów gminnym transportem zbiorowym, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.