Uchwała nr XLVII/371/05

UCHWAŁA NR XLVII/371/05
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 29 września 2005 r.

w sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabierania ze sobą do środka transportowego zwierząt i rzeczy w odniesieniu do gminnego transportu zbiorowego.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 34a ust. 2 i art. 33a ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

W uchwale Nr XLVI/361/05 z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabierania ze sobą do środka transportowego zwierząt i rzeczy w odniesieniu do gminnego transportu zbiorowego, § 2 otrzymuje następujące brzmienie:

§ 2.

 

Po udokumentowaniu uprawnień do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego lub po okazaniu ważnego biletu imiennego w ciągu 7 dni od daty wystawienia opłaty dodatkowej, jest ona anulowana i pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 6,50 zł.”

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

UZASADNIENIE

 

W związku z potrzebą obniżenia wysokości opłaty manipulacyjnej, pobieranej w wyniku anulowania opłaty dodatkowej po udokumentowaniu uprawnień do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego lub po okazaniu ważnego biletu imiennego w ciągu 7 dni od daty wystawienia opłaty dodatkowej, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.