Uchwała nr XLVIII/378/05

UCHWAŁA NR XLVIII/378/05
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 27 października 2005 r.

w sprawie przejęcia przez Gminę Mosina sieci wodociągowej w Rogalinie, Rogalinku Sasinowie i Świątnikach.

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz w związku z art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2004 r. Nr 208, poz. 2128 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Wyraża się wolę przejęcia, w drodze umowy, na własność Gminy Mosina od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego w Poznaniu sieci wodociągowej w Rogalinie, Rogalinku, Sasinowie i Świątnikach.

 

§ 2.

Przejęcie może nastąpić pod warunkiem udzielenia przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu pomocy finansowej na wykonanie jej przebudowy.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

Dzierżawcą od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego w Poznaniu ujęcia wody w Rogalinie oraz sieci wodociągowej we wsiach Rogalin, Rogalinek, Sasinowo i Świątniki jest “Majątek Rogalin” Sp. z o. o. z siedzibą w Rogalinie.
Od 1994 r. Gmina Mosina była inwestorem w zakresie rozbudowy ujęcia wody w Rogalinie poprzez wykonanie, uzbrojenie, podłączenie do eksploatacji studni nr 4 wraz z montażem pompy głębinowej, budowy przepompowni wody w Świątnikach, budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami o długości 11.679 mb we wsi Mieczewo, budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami o długości 8250 mb we wsi Radzewice.
Biorąc pod uwagę rozwój budownictwa mieszkaniowego, poziom usługi w zakresie zaopatrzenia w wodę świadczonej przez “Majątek Rogalin” Sp. z o. o. z siedzibą w Rogalinie, interwencje mieszkańców wsi zaopatrywanych w wodę z ujęcia w Rogalinie, celowym jest przejęcie sieci wodociągowej wsi Rogalin, Rogalinek, Sasinowo i Świątniki przez Gminę Mosina i włączenie jej do Poznańskiego Systemu Wodociągowego.